ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 168

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 168)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యజ్ఞా-యజ్ఞా వః సమనా తుతుర్వణిర్ ధియం-ధియం వో దేవయా ఉ దధిధ్వే |
  ఆ వో ऽర్వాచః సువితాయ రోదస్యోర్ మహే వవృత్యామ్ అవసే సువృక్తిభిః || 1-168-01

  వవ్రాసో న యే స్వజాః స్వతవస ఇషం స్వర్ అభిజాయన్త ధూతయః |
  సహస్రియాసో అపాం నోర్మయ ఆసా గావో వన్ద్యాసో నోక్షణః || 1-168-02

  సోమాసో న యే సుతాస్ తృప్తాంశవో హృత్సు పీతాసో దువసో నాసతే |
  ఐషామ్ అంసేషు రమ్భిణీవ రారభే హస్తేషు ఖాదిశ్ చ కృతిశ్ చ సం దధే || 1-168-03

  అవ స్వయుక్తా దివ ఆ వృథా యయుర్ అమర్త్యాః కశయా చోదత త్మనా |
  అరేణవస్ తువిజాతా అచుచ్యవుర్ దృళ్హాని చిన్ మరుతో భ్రాజదృష్టయః || 1-168-04

  కో వో ऽన్తర్ మరుత ఋష్టివిద్యుతో రేజతి త్మనా హన్వేవ జిహ్వయా |
  ధన్వచ్యుత ఇషాం న యామని పురుప్రైషా అహన్యో నైతశః || 1-168-05

  క్వ స్విద్ అస్య రజసో మహస్ పరం క్వావరమ్ మరుతో యస్మిన్న్ ఆయయ |
  యచ్ చ్యావయథ విథురేవ సంహితం వ్య్ అద్రిణా పతథ త్వేషమ్ అర్ణవమ్ || 1-168-06

  సాతిర్ న వో ऽమవతీ స్వర్వతీ త్వేషా విపాకా మరుతః పిపిష్వతీ |
  భద్రా వో రాతిః పృణతో న దక్షిణా పృథుజ్రయీ అసుర్యేవ జఞ్జతీ || 1-168-07

  ప్రతి ష్టోభన్తి సిన్ధవః పవిభ్యో యద్ అభ్రియాం వాచమ్ ఉదీరయన్తి |
  అవ స్మయన్త విద్యుతః పృథివ్యాం యదీ ఘృతమ్ మరుతః ప్రుష్ణువన్తి || 1-168-08

  అసూత పృశ్నిర్ మహతే రణాయ త్వేషమ్ అయాసామ్ మరుతామ్ అనీకమ్ |
  తే సప్సరాసో ऽజనయన్తాభ్వమ్ ఆద్ ఇత్ స్వధామ్ ఇషిరామ్ పర్య్ అపశ్యన్ || 1-168-09

  ఏష వ స్తోమో మరుత ఇయం గీర్ మాన్దార్యస్య మాన్యస్య కారోః |
  ఏషా యాసీష్ట తన్వే వయాం విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-168-10