ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 167

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 167)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సహస్రం త ఇన్ద్రోతయో నః సహస్రమ్ ఇషో హరివో గూర్తతమాః |
  సహస్రం రాయో మాదయధ్యై సహస్రిణ ఉప నో యన్తు వాజాః || 1-167-01

  ఆ నో ऽవోభిర్ మరుతో యాన్త్వ్ అచ్ఛా జ్యేష్ఠేభిర్ వా బృహద్దివైః సుమాయాః |
  అధ యద్ ఏషాం నియుతః పరమాః సముద్రస్య చిద్ ధనయన్త పారే || 1-167-02

  మిమ్యక్ష యేషు సుధితా ఘృతాచీ హిరణ్యనిర్ణిగ్ ఉపరా న ఋష్టిః |
  గుహా చరన్తీ మనుషో న యోషా సభావతీ విదథ్యేవ సం వాక్ || 1-167-03

  పరా శుభ్రా అయాసో యవ్యా సాధారణ్యేవ మరుతో మిమిక్షుః |
  న రోదసీ అప నుదన్త ఘోరా జుషన్త వృధం సఖ్యాయ దేవాః || 1-167-04

  జోషద్ యద్ ఈమ్ అసుర్యా సచధ్యై విషితస్తుకా రోదసీ నృమణాః |
  ఆ సూర్యేవ విధతో రథం గాత్ త్వేషప్రతీకా నభసో నేత్యా || 1-167-05

  ఆస్థాపయన్త యువతిం యువానః శుభే నిమిశ్లాం విదథేషు పజ్రామ్ |
  అర్కో యద్ వో మరుతో హవిష్మాన్ గాయద్ గాథం సుతసోమో దువస్యన్ || 1-167-06

  ప్ర తం వివక్మి వక్మ్యో య ఏషామ్ మరుతామ్ మహిమా సత్యో అస్తి |
  సచా యద్ ఈం వృషమణా అహంయు స్థిరా చిజ్ జనీర్ వహతే సుభాగాః || 1-167-07

  పాన్తి మిత్రావరుణావ్ అవద్యాచ్ చయత ఈమ్ అర్యమో అప్రశస్తాన్ |
  ఉత చ్యవన్తే అచ్యుతా ధ్రువాణి వావృధ ఈమ్ మరుతో దాతివారః || 1-167-08

  నహీ ను వో మరుతో అన్త్య్ అస్మే ఆరాత్తాచ్ చిచ్ ఛవసో అన్తమ్ ఆపుః |
  తే ధృష్ణునా శవసా శూశువాంసో ऽర్ణో న ద్వేషో ధృషతా పరి ష్ఠుః || 1-167-09

  వయమ్ అద్యేన్ద్రస్య ప్రేష్ఠా వయం శ్వో వోచేమహి సమర్యే |
  వయమ్ పురా మహి చ నో అను ద్యూన్ తన్ న ఋభుక్షా నరామ్ అను ష్యాత్ || 1-167-10

  ఏష వ స్తోమో మరుత ఇయం గీర్ మాన్దార్యస్య మాన్యస్య కారోః |
  ఏషా యాసీష్ట తన్వే వయాం విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-167-11