ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 166)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తన్ ను వోచామ రభసాయ జన్మనే పూర్వమ్ మహిత్వం వృషభస్య కేతవే |
  ఐధేవ యామన్ మరుతస్ తువిష్వణో యుధేవ శక్రాస్ తవిషాణి కర్తన || 1-166-01

  నిత్యం న సూనుమ్ మధు బిభ్రత ఉప క్రీళన్తి క్రీళా విదథేషు ఘృష్వయః |
  నక్షన్తి రుద్రా అవసా నమస్వినం న మర్ధన్తి స్వతవసో హవిష్కృతమ్ || 1-166-02

  యస్మా ఊమాసో అమృతా అరాసత రాయస్ పోషం చ హవిషా దదాశుషే |
  ఉక్షన్త్య్ అస్మై మరుతో హితా ఇవ పురూ రజాంసి పయసా మయోభువః || 1-166-03

  ఆ యే రజాంసి తవిషీభిర్ అవ్యత ప్ర వ ఏవాసః స్వయతాసో అధ్రజన్ |
  భయన్తే విశ్వా భువనాని హర్మ్యా చిత్రో వో యామః ప్రయతాస్వ్ ఋష్టిషు || 1-166-04

  యత్ త్వేషయామా నదయన్త పర్వతాన్ దివో వా పృష్ఠం నర్యా అచుచ్యవుః |
  విశ్వో వో అజ్మన్ భయతే వనస్పతీ రథీయన్తీవ ప్ర జిహీత ఓషధిః || 1-166-05

  యూయం న ఉగ్రా మరుతః సుచేతునారిష్టగ్రామాః సుమతిమ్ పిపర్తన |
  యత్రా వో దిద్యుద్ రదతి క్రివిర్దతీ రిణాతి పశ్వః సుధితేవ బర్హణా || 1-166-06

  ప్ర స్కమ్భదేష్ణా అనవభ్రరాధసో ऽలాతృణాసో విదథేషు సుష్టుతాః |
  అర్చన్త్య్ అర్కమ్ మదిరస్య పీతయే విదుర్ వీరస్య ప్రథమాని పౌంస్యా || 1-166-07

  శతభుజిభిస్ తమ్ అభిహ్రుతేర్ అఘాత్ పూర్భీ రక్షతా మరుతో యమ్ ఆవత |
  జనం యమ్ ఉగ్రాస్ తవసో విరప్శినః పాథనా శంసాత్ తనయస్య పుష్టిషు || 1-166-08

  విశ్వాని భద్రా మరుతో రథేషు వో మిథస్పృధ్యేవ తవిషాణ్య్ ఆహితా |
  అంసేష్వ్ ఆ వః ప్రపథేషు ఖాదయో ऽక్షో వశ్ చక్రా సమయా వి వావృతే || 1-166-09

  భూరీణి భద్రా నర్యేషు బాహుషు వక్షస్సు రుక్మా రభసాసో అఞ్జయః |
  అంసేష్వ్ ఏతాః పవిషు క్షురా అధి వయో న పక్షాన్ వ్య్ అను శ్రియో ధిరే || 1-166-10

  మహాన్తో మహ్నా విభ్వో విభూతయో దూరేదృశో యే దివ్యా ఇవ స్తృభిః |
  మన్ద్రాః సుజిహ్వాః స్వరితార ఆసభిః సమ్మిశ్లా ఇన్ద్రే మరుతః పరిష్టుభః || 1-166-11

  తద్ వః సుజాతా మరుతో మహిత్వనం దీర్ఘం వో దాత్రమ్ అదితేర్ ఇవ వ్రతమ్ |
  ఇన్ద్రశ్ చన త్యజసా వి హ్రుణాతి తజ్ జనాయ యస్మై సుకృతే అరాధ్వమ్ || 1-166-12

  తద్ వో జామిత్వమ్ మరుతః పరే యుగే పురూ యచ్ ఛంసమ్ అమృతాస ఆవత |
  అయా ధియా మనవే శ్రుష్టిమ్ ఆవ్యా సాకం నరో దంసనైర్ ఆ చికిత్రిరే || 1-166-13

  యేన దీర్ఘమ్ మరుతః శూశవామ యుష్మాకేన పరీణసా తురాసః |
  ఆ యత్ తతనన్ వృజనే జనాస ఏభిర్ యజ్ఞేభిస్ తద్ అభీష్టిమ్ అశ్యామ్ || 1-166-14

  ఏష వ స్తోమో మరుత ఇయం గీర్ మాన్దార్యస్య మాన్యస్య కారోః |
  ఏషా యాసీష్ట తన్వే వయాం విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-166-15