ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 165)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కయా శుభా సవయసః సనీళాః సమాన్యా మరుతః సమ్ మిమిక్షుః |
  కయా మతీ కుత ఏతాస ఏతే ऽర్చన్తి శుష్మం వృషణో వసూయా || 1-165-01

  కస్య బ్రహ్మాణి జుజుషుర్ యువానః కో అధ్వరే మరుత ఆ వవర్త |
  శ్యేనాఇవ ధ్రజతో అన్తరిక్షే కేన మహా మనసా రీరమామ || 1-165-02

  కుతస్ త్వమ్ ఇన్ద్ర మాహినః సన్న్ ఏకో యాసి సత్పతే కిం త ఇత్థా |
  సమ్ పృచ్ఛసే సమరాణః శుభానైర్ వోచేస్ తన్ నో హరివో యత్ తే అస్మే || 1-165-03

  బ్రహ్మాణి మే మతయః శం సుతాసః శుష్మ ఇయర్తి ప్రభృతో మే అద్రిః |
  ఆ శాసతే ప్రతి హర్యన్త్య్ ఉక్థేమా హరీ వహతస్ తా నో అచ్ఛ || 1-165-04

  అతో వయమ్ అన్తమేభిర్ యుజానాః స్వక్షత్రేభిస్ తన్వః శుమ్భమానాః |
  మహోభిర్ ఏతాఉప యుజ్మహే న్వ్ ఇన్ద్ర స్వధామ్ అను హి నో బభూథ || 1-165-05

  క్వ స్యా వో మరుతః స్వధాసీద్ యన్ మామ్ ఏకం సమధత్తాహిహత్యే |
  అహం హ్య్ ఊగ్రస్ తవిషస్ తువిష్మాన్ విశ్వస్య శత్రోర్ అనమం వధస్నైః || 1-165-06

  భూరి చకర్థ యుజ్యేభిర్ అస్మే సమానేభిర్ వృషభ పౌంస్యేభిః |
  భూరీణి హి కృణవామా శవిష్ఠేన్ద్ర క్రత్వా మరుతో యద్ వశామ || 1-165-07

  వధీం వృత్రమ్ మరుత ఇన్ద్రియేణ స్వేన భామేన తవిషో బభూవాన్ |
  అహమ్ ఏతా మనవే విశ్వశ్చన్ద్రాః సుగా అపశ్ చకర వజ్రబాహుః || 1-165-08

  అనుత్తమ్ ఆ తే మఘవన్ నకిర్ ను న త్వావాఅస్తి దేవతా విదానః |
  న జాయమానో నశతే న జాతో యాని కరిష్యా కృణుహి ప్రవృద్ధ || 1-165-09

  ఏకస్య చిన్ మే విభ్వ్ అస్త్వ్ ఓజో యా ను దధృష్వాన్ కృణవై మనీషా |
  అహం హ్య్ ఊగ్రో మరుతో విదానో యాని చ్యవమ్ ఇన్ద్ర ఇద్ ఈశ ఏషామ్ || 1-165-10

  అమన్దన్ మా మరుత స్తోమో అత్ర యన్ మే నరః శ్రుత్యమ్ బ్రహ్మ చక్ర |
  ఇన్ద్రాయ వృష్ణే సుమఖాయ మహ్యం సఖ్యే సఖాయస్ తన్వే తనూభిః || 1-165-11

  ఏవేద్ ఏతే ప్రతి మా రోచమానా అనేద్యః శ్రవ ఏషో దధానాః |
  సంచక్ష్యా మరుతశ్ చన్ద్రవర్ణా అచ్ఛాన్త మే ఛదయాథా చ నూనమ్ || 1-165-12

  కో న్వ్ అత్ర మరుతో మామహే వః ప్ర యాతన సఖీఅచ్ఛా సఖాయః |
  మన్మాని చిత్రా అపివాతయన్త ఏషామ్ భూత నవేదా మ ఋతానామ్ || 1-165-13

  ఆ యద్ దువస్యాద్ దువసే న కారుర్ అస్మాఞ్ చక్రే మాన్యస్య మేధా |
  ఓ షు వర్త్త మరుతో విప్రమ్ అచ్ఛేమా బ్రహ్మాణి జరితా వో అర్చత్ || 1-165-14

  ఏష వ స్తోమో మరుత ఇయం గీర్ మాన్దార్యస్య మాన్యస్య కారోః |
  ఏషా యాసీష్ట తన్వే వయాం విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-165-15