ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 162)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మా నో మిత్రో వరుణో అర్యమాయుర్ ఇన్ద్ర ఋభుక్షా మరుతః పరి ఖ్యన్ |
  యద్ వాజినో దేవజాతస్య సప్తేః ప్రవక్ష్యామో విదథే వీర్యాణి || 1-162-01

  యన్ నిర్ణిజా రేక్ణసా ప్రావృతస్య రాతిం గృభీతామ్ ముఖతో నయన్తి |
  సుప్రాఙ్ అజో మేమ్యద్ విశ్వరూప ఇన్ద్రాపూష్ణోః ప్రియమ్ అప్య్ ఏతి పాథః || 1-162-02

  ఏష ఛాగః పురో అశ్వేన వాజినా పూష్ణో భాగో నీయతే విశ్వదేవ్యః |
  అభిప్రియం యత్ పురోళాశమ్ అర్వతా త్వష్టేద్ ఏనం సౌశ్రవసాయ జిన్వతి || 1-162-03

  యద్ ధవిష్యమ్ ఋతుశో దేవయానం త్రిర్ మానుషాః పర్య్ అశ్వం నయన్తి |
  అత్రా పూష్ణః ప్రథమో భాగ ఏతి యజ్ఞం దేవేభ్యః ప్రతివేదయన్న్ అజః || 1-162-04

  హోతాధ్వర్యుర్ ఆవయా అగ్నిమిన్ధో గ్రావగ్రాభ ఉత శంస్తా సువిప్రః |
  తేన యజ్ఞేన స్వరంకృతేన స్వైష్టేన వక్షణా ఆ పృణధ్వమ్ || 1-162-05

  యూపవ్రస్కా ఉత యే యూపవాహాశ్ చషాలం యే అశ్వయూపాయ తక్షతి |
  యే చార్వతే పచనం సమ్భరన్త్య్ ఉతో తేషామ్ అభిగూర్తిర్ న ఇన్వతు || 1-162-06

  ఉప ప్రాగాత్ సుమన్ మే ऽధాయి మన్మ దేవానామ్ ఆశా ఉప వీతపృష్ఠః |
  అన్వ్ ఏనం విప్రా ఋషయో మదన్తి దేవానామ్ పుష్టే చకృమా సుబన్ధుమ్ || 1-162-07

  యద్ వాజినో దామ సందానమ్ అర్వతో యా శీర్షణ్యా రశనా రజ్జుర్ అస్య |
  యద్ వా ఘాస్య ప్రభృతమ్ ఆస్యే తృణం సర్వా తా తే అపి దేవేష్వ్ అస్తు || 1-162-08

  యద్ అశ్వస్య క్రవిషో మక్షికాశ యద్ వా స్వరౌ స్వధితౌ రిప్తమ్ అస్తి |
  యద్ ధస్తయోః శమితుర్ యన్ నఖేషు సర్వా తా తే అపి దేవేష్వ్ అస్తు || 1-162-09

  యద్ ఊవధ్యమ్ ఉదరస్యాపవాతి య ఆమస్య క్రవిషో గన్ధో అస్తి |
  సుకృతా తచ్ ఛమితారః కృణ్వన్తూత మేధం శృతపాకమ్ పచన్తు || 1-162-10

  యత్ తే గాత్రాద్ అగ్నినా పచ్యమానాద్ అభి శూలం నిహతస్యావధావతి |
  మా తద్ భూమ్యామ్ ఆ శ్రిషన్ మా తృణేషు దేవేభ్యస్ తద్ ఉశద్భ్యో రాతమ్ అస్తు || 1-162-11

  యే వాజినమ్ పరిపశ్యన్తి పక్వం య ఈమ్ ఆహుః సురభిర్ నిర్ హరేతి |
  యే చార్వతో మాంసభిక్షామ్ ఉపాసత ఉతో తేషామ్ అభిగూర్తిర్ న ఇన్వతు || 1-162-12

  యన్ నీక్షణమ్ మాఉఖాయా యా పాత్రాణి యూష్ణ ఆసేచనాని |
  ఊష్మణ్యాపిధానా చరూణామ్ అఙ్కాః సూనాః పరి భూషన్త్య్ అశ్వమ్ || 1-162-13

  నిక్రమణం నిషదనం వివర్తనం యచ్ చ పడ్బీశమ్ అర్వతః |
  యచ్ చ పపౌ యచ్ చ ఘాసిం జఘాస సర్వా తా తే అపి దేవేష్వ్ అస్తు || 1-162-14

  మా త్వాగ్నిర్ ధ్వనయీద్ ధూమగన్ధిర్ మోఖా భ్రాజన్త్య్ అభి విక్త జఘ్రిః |
  ఇష్టం వీతమ్ అభిగూర్తం వషట్కృతం తం దేవాసః ప్రతి గృభ్ణన్త్య్ అశ్వమ్ || 1-162-15

  యద్ అశ్వాయ వాస ఉపస్తృణన్త్య్ అధీవాసం యా హిరణ్యాన్య్ అస్మై |
  సందానమ్ అర్వన్తమ్ పడ్బీశమ్ ప్రియా దేవేష్వ్ ఆ యామయన్తి || 1-162-16

  యత్ తే సాదే మహసా శూకృతస్య పార్ష్ణ్యా వా కశయా వా తుతోద |
  స్రుచేవ తా హవిషో అధ్వరేషు సర్వా తా తే బ్రహ్మణా సూదయామి || 1-162-17

  చతుస్త్రింశద్ వాజినో దేవబన్ధోర్ వఙ్క్రీర్ అశ్వస్య స్వధితిః సమ్ ఏతి |
  అచ్ఛిద్రా గాత్రా వయునా కృణోత పరుష్-పరుర్ అనుఘుష్యా వి శస్త || 1-162-18

  ఏకస్ త్వష్టుర్ అశ్వస్యా విశస్తా ద్వా యన్తారా భవతస్ తథ ఋతుః |
  యా తే గాత్రాణామ్ ఋతుథా కృణోమి తా-తా పిణ్డానామ్ ప్ర జుహోమ్య్ అగ్నౌ || 1-162-19

  మా త్వా తపత్ ప్రియ ఆత్మాపియన్తమ్ మా స్వధితిస్ తన్వ ఆ తిష్ఠిపత్ తే |
  మా తే గృధ్నుర్ అవిశస్తాతిహాయ ఛిద్రా గాత్రాణ్య్ అసినా మిథూ కః || 1-162-20

  న వా ఉ ఏతన్ మ్రియసే న రిష్యసి దేవాఇద్ ఏషి పథిభిః సుగేభిః |
  హరీ తే యుఞ్జా పృషతీ అభూతామ్ ఉపాస్థాద్ వాజీ ధురి రాసభస్య || 1-162-21

  సుగవ్యం నో వాజీ స్వశ్వ్యమ్ పుంసః పుత్రాఉత విశ్వాపుషం రయిమ్ |
  అనాగాస్త్వం నో అదితిః కృణోతు క్షత్రం నో అశ్వో వనతాం హవిష్మాన్ || 1-162-22