ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 161)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కిమ్ ఉ శ్రేష్ఠః కిం యవిష్ఠో న ఆజగన్ కిమ్ ఈయతే దూత్యం కద్ యద్ ఊచిమ |
  న నిన్దిమ చమసం యో మహాకులో ऽగ్నే భ్రాతర్ ద్రుణ ఇద్ భూతిమ్ ఊదిమ || 1-161-01

  ఏకం చమసం చతురః కృణోతన తద్ వో దేవా అబ్రువన్ తద్ వ ఆగమమ్ |
  సౌధన్వనా యద్య్ ఏవా కరిష్యథ సాకం దేవైర్ యజ్ఞియాసో భవిష్యథ || 1-161-02

  అగ్నిం దూతమ్ ప్రతి యద్ అబ్రవీతనాశ్వః కర్త్వో రథ ఉతేహ కర్త్వః |
  ధేనుః కర్త్వా యువశా కర్త్వా ద్వా తాని భ్రాతర్ అను వః కృత్వ్య్ ఏమసి || 1-161-03

  చకృవాంస ఋభవస్ తద్ అపృచ్ఛత క్వేద్ అభూద్ యః స్య దూతో న ఆజగన్ |
  యదావాఖ్యచ్ చమసాఞ్ చతురః కృతాన్ ఆద్ ఇత్ త్వష్టా గ్నాస్వ్ అన్తర్ న్య్ ఆనజే || 1-161-04

  హనామైనాఇతి త్వష్టా యద్ అబ్రవీచ్ చమసం యే దేవపానమ్ అనిన్దిషుః |
  అన్యా నామాని కృణ్వతే సుతే సచాఅన్యైర్ ఏనాన్ కన్యా నామభి స్పరత్ || 1-161-05

  ఇన్ద్రో హరీ యుయుజే అశ్వినా రథమ్ బృహస్పతిర్ విశ్వరూపామ్ ఉపాజత |
  ఋభుర్ విభ్వా వాజో దేవాఅగచ్ఛత స్వపసో యజ్ఞియమ్ భాగమ్ ఐతన || 1-161-06

  నిశ్ చర్మణో గామ్ అరిణీత ధీతిభిర్ యా జరన్తా యువశా తాకృణోతన |
  సౌధన్వనా అశ్వాద్ అశ్వమ్ అతక్షత యుక్త్వా రథమ్ ఉప దేవాఅయాతన || 1-161-07

  ఇదమ్ ఉదకమ్ పిబతేత్య్ అబ్రవీతనేదం వా ఘా పిబతా ముఞ్జనేజనమ్ |
  సౌధన్వనా యది తన్ నేవ హర్యథ తృతీయే ఘా సవనే మాదయాధ్వై || 1-161-08

  ఆపో భూయిష్ఠా ఇత్య్ ఏకో అబ్రవీద్ అగ్నిర్ భూయిష్ఠ ఇత్య్ అన్యో అబ్రవీత్ |
  వధర్యన్తీమ్ బహుభ్యః ప్రైకో అబ్రవీద్ ఋతా వదన్తశ్ చమసాఅపింశత || 1-161-09

  శ్రోణామ్ ఏక ఉదకం గామ్ అవాజతి మాంసమ్ ఏకః పింశతి సూనయాభృతమ్ |
  ఆ నిమ్రుచః శకృద్ ఏకో అపాభరత్ కిం స్విత్ పుత్రేభ్యః పితరా ఉపావతుః || 1-161-10

  ఉద్వత్స్వ్ అస్మా అకృణోతనా తృణం నివత్స్వ్ అపః స్వపస్యయా నరః |
  అగోహ్యస్య యద్ అసస్తనా గృహే తద్ అద్యేదమ్ ఋభవో నాను గచ్ఛథ || 1-161-11

  సమ్మీల్య యద్ భువనా పర్యసర్పత క్వ స్విత్ తాత్యా పితరా వ ఆసతుః |
  అశపత యః కరస్నం వ ఆదదే యః ప్రాబ్రవీత్ ప్రో తస్మా అబ్రవీతన || 1-161-12

  సుషుప్వాంస ఋభవస్ తద్ అపృచ్ఛతాగోహ్య క ఇదం నో అబూబుధత్ |
  శ్వానమ్ బస్తో బోధయితారమ్ అబ్రవీత్ సంవత్సర ఇదమ్ అద్యా వ్య్ అఖ్యత || 1-161-13

  దివా యాన్తి మరుతో భూమ్యాగ్నిర్ అయం వాతో అన్తరిక్షేణ యాతి |
  అద్భిర్ యాతి వరుణః సముద్రైర్ యుష్మాఇచ్ఛన్తః శవసో నపాతః || 1-161-14