ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 160

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 160)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తే హి ద్యావాపృథివీ విశ్వశమ్భువ ఋతావరీ రజసో ధారయత్కవీ |
  సుజన్మనీ ధిషణే అన్తర్ ఈయతే దేవో దేవీ ధర్మణా సూర్యః శుచిః || 1-160-01

  ఉరువ్యచసా మహినీ అసశ్చతా పితా మాతా చ భువనాని రక్షతః |
  సుధృష్టమే వపుష్యే న రోదసీ పితా యత్ సీమ్ అభి రూపైర్ అవాసయత్ || 1-160-02

  స వహ్నిః పుత్రః పిత్రోః పవిత్రవాన్ పునాతి ధీరో భువనాని మాయయా |
  ధేనుం చ పృశ్నిం వృషభం సురేతసం విశ్వాహా శుక్రమ్ పయో అస్య దుక్షత || 1-160-03

  అయం దేవానామ్ అపసామ్ అపస్తమో యో జజాన రోదసీ విశ్వశమ్భువా |
  వి యో మమే రజసీ సుక్రతూయయాజరేభి స్కమ్భనేభిః సమ్ ఆనృచే || 1-160-04

  తే నో గృణానే మహినీ మహి శ్రవః క్షత్రం ద్యావాపృథివీ ధాసథో బృహత్ |
  యేనాభి కృష్టీస్ తతనామ విశ్వహా పనాయ్యమ్ ఓజో అస్మే సమ్ ఇన్వతమ్ || 1-160-05