ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 159)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర ద్యావా యజ్ఞైః పృథివీ ఋతావృధా మహీ స్తుషే విదథేషు ప్రచేతసా |
  దేవేభిర్ యే దేవపుత్రే సుదంససేత్థా ధియా వార్యాణి ప్రభూషతః || 1-159-01

  ఉత మన్యే పితుర్ అద్రుహో మనో మాతుర్ మహి స్వతవస్ తద్ ధవీమభిః |
  సురేతసా పితరా భూమ చక్రతుర్ ఉరు ప్రజాయా అమృతం వరీమభిః || 1-159-02

  తే సూనవః స్వపసః సుదంససో మహీ జజ్ఞుర్ మాతరా పూర్వచిత్తయే |
  స్థాతుశ్ చ సత్యం జగతశ్ చ ధర్మణి పుత్రస్య పాథః పదమ్ అద్వయావినః || 1-159-03

  తే మాయినో మమిరే సుప్రచేతసో జామీ సయోనీ మిథునా సమోకసా |
  నవ్యం-నవ్యం తన్తుమ్ ఆ తన్వతే దివి సముద్రే అన్తః కవయః సుదీతయః || 1-159-04

  తద్ రాధో అద్య సవితుర్ వరేణ్యం వయం దేవస్య ప్రసవే మనామహే |
  అస్మభ్యం ద్యావాపృథివీ సుచేతునా రయిం ధత్తం వసుమన్తం శతగ్వినమ్ || 1-159-05