ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 163)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యద్ అక్రన్దః ప్రథమం జాయమాన ఉద్యన్ సముద్రాద్ ఉత వా పురీషాత్ |
  శ్యేనస్య పక్షా హరిణస్య బాహూ ఉపస్తుత్యమ్ మహి జాతం తే అర్వన్ || 1-163-01

  యమేన దత్తం త్రిత ఏనమ్ ఆయునగ్ ఇన్ద్ర ఏణమ్ ప్రథమో అధ్య్ అతిష్ఠత్ |
  గన్ధర్వో అస్య రశనామ్ అగృభ్ణాత్ సూరాద్ అశ్వం వసవో నిర్ అతష్ట || 1-163-02

  అసి యమో అస్య్ ఆదిత్యో అర్వన్న్ అసి త్రితో గుహ్యేన వ్రతేన |
  అసి సోమేన సమయా విపృక్త ఆహుస్ తే త్రీణి దివి బన్ధనాని || 1-163-03

  త్రీణి త ఆహుర్ దివి బన్ధనాని త్రీణ్య్ అప్సు త్రీణ్య్ అన్తః సముద్రే |
  ఉతేవ మే వరుణశ్ ఛన్త్స్య్ అర్వన్ యత్రా త ఆహుః పరమం జనిత్రమ్ || 1-163-04

  ఇమా తే వాజిన్న్ అవమార్జనానీమా శఫానాం సనితుర్ నిధానా |
  అత్రా తే భద్రా రశనా అపశ్యమ్ ఋతస్య యా అభిరక్షన్తి గోపాః || 1-163-05

  ఆత్మానం తే మనసారాద్ అజానామ్ అవో దివా పతయన్తమ్ పతంగమ్ |
  శిరో అపశ్యమ్ పథిభిః సుగేభిర్ అరేణుభిర్ జేహమానమ్ పతత్రి || 1-163-06

  అత్రా తే రూపమ్ ఉత్తమమ్ అపశ్యం జిగీషమాణమ్ ఇష ఆ పదే గోః |
  యదా తే మర్తో అను భోగమ్ ఆనళ్ ఆద్ ఇద్ గ్రసిష్ఠ ఓషధీర్ అజీగః || 1-163-07

  అను త్వా రథో అను మర్యో అర్వన్న్ అను గావో ऽను భగః కనీనామ్ |
  అను వ్రాతాసస్ తవ సఖ్యమ్ ఈయుర్ అను దేవా మమిరే వీర్యం తే || 1-163-08

  హిరణ్యశృఙ్గో ऽయో అస్య పాదా మనోజవా అవర ఇన్ద్ర ఆసీత్ |
  దేవా ఇద్ అస్య హవిరద్యమ్ ఆయన్ యో అర్వన్తమ్ ప్రథమో అధ్యతిష్ఠత్ || 1-163-09

  ఈర్మాన్తాసః సిలికమధ్యమాసః సం శూరణాసో దివ్యాసో అత్యాః |
  హంసా ఇవ శ్రేణిశో యతన్తే యద్ ఆక్షిషుర్ దివ్యమ్ అజ్మమ్ అశ్వాః || 1-163-10

  తవ శరీరమ్ పతయిష్ణ్వ్ అర్వన్ తవ చిత్తం వాత ఇవ ధ్రజీమాన్ |
  తవ శృఙ్గాణి విష్ఠితా పురుత్రారణ్యేషు జర్భురాణా చరన్తి || 1-163-11

  ఉప ప్రాగాచ్ ఛసనం వాజ్య్ అర్వా దేవద్రీచా మనసా దీధ్యానః |
  అజః పురో నీయతే నాభిర్ అస్యాను పశ్చాత్ కవయో యన్తి రేభాః || 1-163-12

  ఉప ప్రాగాత్ పరమం యత్ సధస్థమ్ అర్వాఅచ్ఛా పితరమ్ మాతరం చ |
  అద్యా దేవాఞ్ జుష్టతమో హి గమ్యా అథా శాస్తే దాశుషే వార్యాణి || 1-163-13