ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 158

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 158)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వసూ రుద్రా పురుమన్తూ వృధన్తా దశస్యతం నో వృషణావ్ అభిష్టౌ |
  దస్రా హ యద్ రేక్ణ ఔచథ్యో వామ్ ప్ర యత్ సస్రాథే అకవాభిర్ ఊతీ || 1-158-01

  కో వాం దాశత్ సుమతయే చిద్ అస్యై వసూ యద్ ధేథే నమసా పదే గోః |
  జిగృతమ్ అస్మే రేవతీః పురంధీః కామప్రేణేవ మనసా చరన్తా || 1-158-02

  యుక్తో హ యద్ వాం తౌగ్ర్యాయ పేరుర్ వి మధ్యే అర్ణసో ధాయి పజ్రః |
  ఉప వామ్ అవః శరణం గమేయం శూరో నాజ్మ పతయద్భిర్ ఏవైః || 1-158-03

  ఉపస్తుతిర్ ఔచథ్యమ్ ఉరుష్యేన్ మా మామ్ ఇమే పతత్రిణీ వి దుగ్ధామ్ |
  మా మామ్ ఏధో దశతయశ్ చితో ధాక్ ప్ర యద్ వామ్ బద్ధస్ త్మని ఖాదతి క్షామ్ || 1-158-04

  న మా గరన్ నద్యో మాతృతమా దాసా యద్ ఈం సుసముబ్ధమ్ అవాధుః |
  శిరో యద్ అస్య త్రైతనో వితక్షత్ స్వయం దాస ఉరో అంసావ్ అపి గ్ధ || 1-158-05

  దీర్ఘతమా మామతేయో జుజుర్వాన్ దశమే యుగే |
  అపామ్ అర్థం యతీనామ్ బ్రహ్మా భవతి సారథిః || 1-158-06