ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 157)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అబోధ్య్ అగ్నిర్ జ్మ ఉద్ ఏతి సూర్యో వ్య్ ఉషాశ్ చన్ద్రా మహ్య్ ఆవో అర్చిషా |
  ఆయుక్షాతామ్ అశ్వినా యాతవే రథమ్ ప్రాసావీద్ దేవః సవితా జగత్ పృథక్ || 1-157-01

  యద్ యుఞ్జాథే వృషణమ్ అశ్వినా రథం ఘృతేన నో మధునా క్షత్రమ్ ఉక్షతమ్ |
  అస్మాకమ్ బ్రహ్మ పృతనాసు జిన్వతం వయం ధనా శూరసాతా భజేమహి || 1-157-02

  అర్వాఙ్ త్రిచక్రో మధువాహనో రథో జీరాశ్వో అశ్వినోర్ యాతు సుష్టుతః |
  త్రివన్ధురో మఘవా విశ్వసౌభగః శం న ఆ వక్షద్ ద్విపదే చతుష్పదే || 1-157-03

  ఆ న ఊర్జం వహతమ్ అశ్వినా యువమ్ మధుమత్యా నః కశయా మిమిక్షతమ్ |
  ప్రాయుస్ తారిష్టం నీ రపాంసి మృక్షతం సేధతం ద్వేషో భవతం సచాభువా || 1-157-04

  యువం హ గర్భం జగతీషు ధత్థో యువం విశ్వేషు భువనేష్వ్ అన్తః |
  యువమ్ అగ్నిం చ వృషణావ్ అపశ్ చ వనస్పతీఅశ్వినావ్ ఐరయేథామ్ || 1-157-05

  యువం హ స్థో భిషజా భేషజేభిర్ అథో హ స్థో రథ్యా రాథ్యేభిః |
  అథో హ క్షత్రమ్ అధి ధత్థ ఉగ్రా యో వాం హవిష్మాన్ మనసా దదాశ || 1-157-06