ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 156)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  భవా మిత్రో న శేవ్యో ఘృతాసుతిర్ విభూతద్యుమ్న ఏవయా ఉ సప్రథాః |
  అధా తే విష్ణో విదుషా చిద్ అర్ధ్య స్తోమో యజ్ఞశ్ చ రాధ్యో హవిష్మతా || 1-156-01

  యః పూర్వ్యాయ వేధసే నవీయసే సుమజ్జానయే విష్ణవే దదాశతి |
  యో జాతమ్ అస్య మహతో మహి బ్రవత్ సేద్ ఉ శ్రవోభిర్ యుజ్యం చిద్ అభ్య్ అసత్ || 1-156-02

  తమ్ ఉ స్తోతారః పూర్వ్యం యథా విద ఋతస్య గర్భం జనుషా పిపర్తన |
  ఆస్య జానన్తో నామ చిద్ వివక్తన మహస్ తే విష్ణో సుమతిమ్ భజామహే || 1-156-03

  తమ్ అస్య రాజా వరుణస్ తమ్ అశ్వినా క్రతుం సచన్త మారుతస్య వేధసః |
  దాధార దక్షమ్ ఉత్తమమ్ అహర్విదం వ్రజం చ విష్ణుః సఖివాఅపోర్ణుతే || 1-156-04

  ఆ యో వివాయ సచథాయ దైవ్య ఇన్ద్రాయ విష్ణుః సుకృతే సుకృత్తరః |
  వేధా అజిన్వత్ త్రిషధస్థ ఆర్యమ్ ఋతస్య భాగే యజమానమ్ ఆభజత్ || 1-156-05