ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 155)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వః పాన్తమ్ అన్ధసో ధియాయతే మహే శూరాయ విష్ణవే చార్చత |
  యా సానుని పర్వతానామ్ అదాభ్యా మహస్ తస్థతుర్ అర్వతేవ సాధునా || 1-155-01

  త్వేషమ్ ఇత్థా సమరణం శిమీవతోర్ ఇన్ద్రావిష్ణూ సుతపా వామ్ ఉరుష్యతి |
  యా మర్త్యాయ ప్రతిధీయమానమ్ ఇత్ కృశానోర్ అస్తుర్ అసనామ్ ఉరుష్యథః || 1-155-02

  తా ఈం వర్ధన్తి మహ్య్ అస్య పౌంస్యం ని మాతరా నయతి రేతసే భుజే |
  దధాతి పుత్రో ऽవరమ్ పరమ్ పితుర్ నామ తృతీయమ్ అధి రోచనే దివః || 1-155-03

  తత్-తద్ ఇద్ అస్య పౌంస్యం గృణీమసీనస్య త్రాతుర్ అవృకస్య మీళ్హుషః |
  యః పార్థివాని త్రిభిర్ ఇద్ విగామభిర్ ఉరు క్రమిష్టోరుగాయాయ జీవసే || 1-155-04

  ద్వే ఇద్ అస్య క్రమణే స్వర్దృశో ऽభిఖ్యాయ మర్త్యో భురణ్యతి |
  తృతీయమ్ అస్య నకిర్ ఆ దధర్షతి వయశ్ చన పతయన్తః పతత్రిణః || 1-155-05

  చతుర్భిః సాకం నవతిం చ నామభిశ్ చక్రం న వృత్తం వ్యతీఅవీవిపత్ |
  బృహచ్ఛరీరో విమిమాన ఋక్వభిర్ యువాకుమారః ప్రత్య్ ఏత్య్ ఆహవమ్ || 1-155-06