ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 154)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విష్ణోర్ ను కం వీర్యాణి ప్ర వోచం యః పార్థివాని విమమే రజాంసి |
  యో అస్కభాయద్ ఉత్తరం సధస్థం విచక్రమాణస్ త్రేధోరుగాయః || 1-154-01

  ప్ర తద్ విష్ణు స్తవతే వీర్యేణ మృగో న భీమః కుచరో గిరిష్ఠాః |
  యస్యోరుషు త్రిషు విక్రమణేష్వ్ అధిక్షియన్తి భువనాని విశ్వా || 1-154-02

  ప్ర విష్ణవే శూషమ్ ఏతు మన్మ గిరిక్షిత ఉరుగాయాయ వృష్ణే |
  య ఇదం దీర్ఘమ్ ప్రయతం సధస్థమ్ ఏకో విమమే త్రిభిర్ ఇత్ పదేభిః || 1-154-03

  యస్య త్రీ పూర్ణా మధునా పదాన్య్ అక్షీయమాణా స్వధయా మదన్తి |
  య ఉ త్రిధాతు పృథివీమ్ ఉత ద్యామ్ ఏకో దాధార భువనాని విశ్వా || 1-154-04

  తద్ అస్య ప్రియమ్ అభి పాథో అశ్యాం నరో యత్ర దేవయవో మదన్తి |
  ఉరుక్రమస్య స హి బన్ధుర్ ఇత్థా విష్ణోః పదే పరమే మధ్వ ఉత్సః || 1-154-05

  తా వాం వాస్తూన్య్ ఉశ్మసి గమధ్యై యత్ర గావో భూరిశృఙ్గా అయాసః |
  అత్రాహ తద్ ఉరుగాయస్య వృష్ణః పరమమ్ పదమ్ అవ భాతి భూరి || 1-154-06