ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 153)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యజామహే వామ్ మహః సజోషా హవ్యేభిర్ మిత్రావరుణా నమోభిః |
  ఘృతైర్ ఘృతస్నూ అధ యద్ వామ్ అస్మే అధ్వర్యవో న ధీతిభిర్ భరన్తి || 1-153-01

  ప్రస్తుతిర్ వాం ధామ న ప్రయుక్తిర్ అయామి మిత్రావరుణా సువృక్తిః |
  అనక్తి యద్ వాం విదథేషు హోతా సుమ్నం వాం సూరిర్ వృషణావ్ ఇయక్షన్ || 1-153-02

  పీపాయ ధేనుర్ అదితిర్ ఋతాయ జనాయ మిత్రావరుణా హవిర్దే |
  హినోతి యద్ వాం విదథే సపర్యన్ స రాతహవ్యో మానుషో న హోతా || 1-153-03

  ఉత వాం విక్షు మద్యాస్వ్ అన్ధో గావ ఆపశ్ చ పీపయన్త దేవీః |
  ఉతో నో అస్య పూర్వ్యః పతిర్ దన్ వీతమ్ పాతమ్ పయస ఉస్రియాయాః || 1-153-04