ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 152)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యువం వస్త్రాణి పీవసా వసాథే యువోర్ అచ్ఛిద్రా మన్తవో హ సర్గాః |
  అవాతిరతమ్ అనృతాని విశ్వ ఋతేన మిత్రావరుణా సచేథే || 1-152-01

  ఏతచ్ చన త్వో వి చికేతద్ ఏషాం సత్యో మన్త్రః కవిశస్త ఋఘావాన్ |
  త్రిరశ్రిం హన్తి చతురశ్రిర్ ఉగ్రో దేవనిదో హ ప్రథమా అజూర్యన్ || 1-152-02

  అపాద్ ఏతి ప్రథమా పద్వతీనాం కస్ తద్ వామ్ మిత్రావరుణా చికేత |
  గర్భో భారమ్ భరత్య్ ఆ చిద్ అస్య ఋతమ్ పిపర్త్య్ అనృతం ని తారీత్ || 1-152-03

  ప్రయన్తమ్ ఇత్ పరి జారం కనీనామ్ పశ్యామసి నోపనిపద్యమానమ్ |
  అనవపృగ్ణా వితతా వసానమ్ ప్రియమ్ మిత్రస్య వరుణస్య ధామ || 1-152-04

  అనశ్వో జాతో అనభీశుర్ అర్వా కనిక్రదత్ పతయద్ ఊర్ధ్వసానుః |
  అచిత్తమ్ బ్రహ్మ జుజుషుర్ యువానః ప్ర మిత్రే ధామ వరుణే గృణన్తః || 1-152-05

  ఆ ధేనవో మామతేయమ్ అవన్తీర్ బ్రహ్మప్రియమ్ పీపయన్ సస్మిన్న్ ఊధన్ |
  పిత్వో భిక్షేత వయునాని విద్వాన్ ఆసావివాసన్న్ అదితిమ్ ఉరుష్యేత్ || 1-152-06

  ఆ వామ్ మిత్రావరుణా హవ్యజుష్టిం నమసా దేవావ్ అవసా వవృత్యామ్ |
  అస్మాకమ్ బ్రహ్మ పృతనాసు సహ్యా అస్మాకం వృష్టిర్ దివ్యా సుపారా || 1-152-07