ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 151)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మిత్రం న యం శిమ్యా గోషు గవ్యవః స్వాధ్యో విదథే అప్సు జీజనన్ |
  అరేజేతాం రోదసీ పాజసా గిరా ప్రతి ప్రియం యజతం జనుషామ్ అవః || 1-151-01

  యద్ ధ త్యద్ వామ్ పురుమీళ్హస్య సోమినః ప్ర మిత్రాసో న దధిరే స్వాభువః |
  అధ క్రతుం విదతం గాతుమ్ అర్చత ఉత శ్రుతం వృషణా పస్త్యావతః || 1-151-02

  ఆ వామ్ భూషన్ క్షితయో జన్మ రోదస్యోః ప్రవాచ్యం వృషణా దక్షసే మహే |
  యద్ ఈమ్ ఋతాయ భరథో యద్ అర్వతే ప్ర హోత్రయా శిమ్యా వీథో అధ్వరమ్ || 1-151-03

  ప్ర సా క్షితిర్ అసుర యా మహి ప్రియ ఋతావానావ్ ఋతమ్ ఆ ఘోషథో బృహత్ |
  యువం దివో బృహతో దక్షమ్ ఆభువం గాం న ధుర్య్ ఉప యుఞ్జాథే అపః || 1-151-04

  మహీ అత్ర మహినా వారమ్ ఋణ్వథో ऽరేణవస్ తుజ ఆ సద్మన్ ధేనవః |
  స్వరన్తి తా ఉపరతాతి సూర్యమ్ ఆ నిమ్రుచ ఉషసస్ తక్వవీర్ ఇవ || 1-151-05

  ఆ వామ్ ఋతాయ కేశినీర్ అనూషత మిత్ర యత్ర వరుణ గాతుమ్ అర్చథః |
  అవ త్మనా సృజతమ్ పిన్వతం ధియో యువం విప్రస్య మన్మనామ్ ఇరజ్యథః || 1-151-06

  యో వాం యజ్ఞైః శశమానో హ దాశతి కవిర్ హోతా యజతి మన్మసాధనః |
  ఉపాహ తం గచ్ఛథో వీథో అధ్వరమ్ అచ్ఛా గిరః సుమతిం గన్తమ్ అస్మయూ || 1-151-07

  యువాం యజ్ఞైః ప్రథమా గోభిర్ అఞ్జత ఋతావానా మనసో న ప్రయుక్తిషు |
  భరన్తి వామ్ మన్మనా సంయతా గిరో ऽదృప్యతా మనసా రేవద్ ఆశాథే || 1-151-08

  రేవద్ వయో దధాథే రేవద్ ఆశాథే నరా మాయాభిర్ ఇతౌతి మాహినమ్ |
  న వాం ద్యావో ऽహభిర్ నోత సిన్ధవో న దేవత్వమ్ పణయో నానశుర్ మఘమ్ || 1-151-09