ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 150)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పురు త్వా దాశ్వాన్ వోచే ऽరిర్ అగ్నే తవ స్విద్ ఆ |
  తోదస్యేవ శరణ ఆ మహస్య || 1-150-01

  వ్య్ అనినస్య ధనినః ప్రహోషే చిద్ అరరుషః |
  కదా చన ప్రజిగతో అదేవయోః || 1-150-02

  స చన్ద్రో విప్ర మర్త్యో మహో వ్రాధన్తమో దివి |
  ప్ర-ప్రేత్ తే అగ్నే వనుషః స్యామ || 1-150-03