ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 149

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 149)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహః స రాయ ఏషతే పతిర్ దన్న్ ఇన ఇనస్య వసునః పద ఆ |
  ఉప ధ్రజన్తమ్ అద్రయో విధన్న్ ఇత్ || 1-149-01

  స యో వృషా నరాం న రోదస్యోః శ్రవోభిర్ అస్తి జీవపీతసర్గః |
  ప్ర యః సస్రాణః శిశ్రీత యోనౌ || 1-149-02

  ఆ యః పురం నార్మిణీమ్ అదీదేద్ అత్యః కవిర్ నభన్యో నార్వా |
  సూరో న రురుక్వాఞ్ ఛతాత్మా || 1-149-03

  అభి ద్విజన్మా త్రీ రోచనాని విశ్వా రజాంసి శుశుచానో అస్థాత్ |
  హోతా యజిష్ఠో అపాం సధస్థే || 1-149-04

  అయం స హోతా యో ద్విజన్మా విశ్వా దధే వార్యాణి శ్రవస్యా |
  మర్తో యో అస్మై సుతుకో దదాశ || 1-149-05