ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 148

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 148)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మథీద్ యద్ ఈం విష్టో మాతరిశ్వా హోతారం విశ్వాప్సుం విశ్వదేవ్యమ్ |
  ని యం దధుర్ మనుష్యాసు విక్షు స్వర్ ణ చిత్రం వపుషే విభావమ్ || 1-148-01

  దదానమ్ ఇన్ న దదభన్త మన్మాగ్నిర్ వరూథమ్ మమ తస్య చాకన్ |
  జుషన్త విశ్వాన్య్ అస్య కర్మోపస్తుతిమ్ భరమాణస్య కారోః || 1-148-02

  నిత్యే చిన్ ను యం సదనే జగృభ్రే ప్రశస్తిభిర్ దధిరే యజ్ఞియాసః |
  ప్ర సూ నయన్త గృభయన్త ఇష్టావ్ అశ్వాసో న రథ్యో రారహాణాః || 1-148-03

  పురూణి దస్మో ని రిణాతి జమ్భైర్ ఆద్ రోచతే వన ఆ విభావా |
  ఆద్ అస్య వాతో అను వాతి శోచిర్ అస్తుర్ న శర్యామ్ అసనామ్ అను ద్యూన్ || 1-148-04

  న యం రిపవో న రిషణ్యవో గర్భే సన్తం రేషణా రేషయన్తి |
  అన్ధా అపశ్యా న దభన్న్ అభిఖ్యా నిత్యాస ఈమ్ ప్రేతారో అరక్షన్ || 1-148-05