ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 147)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కథా తే అగ్నే శుచయన్త ఆయోర్ దదాశుర్ వాజేభిర్ ఆశుషాణాః |
  ఉభే యత్ తోకే తనయే దధానా ఋతస్య సామన్ రణయన్త దేవాః || 1-147-01

  బోధా మే అస్య వచసో యవిష్ఠ మంహిష్ఠస్య ప్రభృతస్య స్వధావః |
  పీయతి త్వో అను త్వో గృణాతి వన్దారుస్ తే తన్వం వన్దే అగ్నే || 1-147-02

  యే పాయవో మామతేయం తే అగ్నే పశ్యన్తో అన్ధం దురితాద్ అరక్షన్ |
  రరక్ష తాన్ సుకృతో విశ్వవేదా దిప్సన్త ఇద్ రిపవో నాహ దేభుః || 1-147-03

  యో నో అగ్నే అరరివాఅఘాయుర్ అరాతీవా మర్చయతి ద్వయేన |
  మన్త్రో గురుః పునర్ అస్తు సో అస్మా అను మృక్షీష్ట తన్వం దురుక్తైః || 1-147-04

  ఉత వా యః సహస్య ప్రవిద్వాన్ మర్తో మర్తమ్ మర్చయతి ద్వయేన |
  అతః పాహి స్తవమాన స్తువన్తమ్ అగ్నే మాకిర్ నో దురితాయ ధాయీః || 1-147-05