ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 146)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్రిమూర్ధానం సప్తరశ్మిం గృణీషే ऽనూనమ్ అగ్నిమ్ పిత్రోర్ ఉపస్థే |
  నిషత్తమ్ అస్య చరతో ధ్రువస్య విశ్వా దివో రోచనాపప్రివాంసమ్ || 1-146-01

  ఉక్షా మహాఅభి వవక్ష ఏనే అజరస్ తస్థావ్ ఇతౌతిర్ ఋష్వః |
  ఉర్వ్యాః పదో ని దధాతి సానౌ రిహన్త్య్ ఊధో అరుషాసో అస్య || 1-146-02

  సమానం వత్సమ్ అభి సంచరన్తీ విష్వగ్ ధేనూ వి చరతః సుమేకే |
  అనపవృజ్యాఅధ్వనో మిమానే విశ్వాన్ కేతాఅధి మహో దధానే || 1-146-03

  ధీరాసః పదం కవయో నయన్తి నానా హృదా రక్షమాణా అజుర్యమ్ |
  సిషాసన్తః పర్య్ అపశ్యన్త సిన్ధుమ్ ఆవిర్ ఏభ్యో అభవత్ సూర్యో నౄన్ || 1-146-04

  దిదృక్షేణ్యః పరి కాష్ఠాసు జేన్య ఈళేన్యో మహో అర్భాయ జీవసే |
  పురుత్రా యద్ అభవత్ సూర్ అహైభ్యో గర్భేభ్యో మఘవా విశ్వదర్శతః || 1-146-05