ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 145)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తమ్ పృచ్ఛతా స జగామా స వేద స చికిత్వాఈయతే సా న్వ్ ఈయతే |
  తస్మిన్ సన్తి ప్రశిషస్ తస్మిన్న్ ఇష్టయః స వాజస్య శవసః శుష్మిణస్ పతిః || 1-145-01

  తమ్ ఇత్ పృచ్ఛన్తి న సిమో వి పృచ్ఛతి స్వేనేవ ధీరో మనసా యద్ అగ్రభీత్ |
  న మృష్యతే ప్రథమం నాపరం వచో ऽస్య క్రత్వా సచతే అప్రదృపితః || 1-145-02

  తమ్ ఇద్ గచ్ఛన్తి జుహ్వస్ తమ్ అర్వతీర్ విశ్వాన్య్ ఏకః శృణవద్ వచాంసి మే |
  పురుప్రైషస్ తతురిర్ యజ్ఞసాధనో ऽచ్ఛిద్రోతిః శిశుర్ ఆదత్త సం రభః || 1-145-03

  ఉపస్థాయం చరతి యత్ సమారత సద్యో జాతస్ తత్సార యుజ్యేభిః |
  అభి శ్వాన్తమ్ మృశతే నాన్ద్యే ముదే యద్ ఈం గచ్ఛన్త్య్ ఉశతీర్ అపిష్ఠితమ్ || 1-145-04

  స ఈమ్ మృగో అప్యో వనర్గుర్ ఉప త్వచ్య్ ఉపమస్యాం ని ధాయి |
  వ్య్ అబ్రవీద్ వయునా మర్త్యేభ్యో ऽగ్నిర్ విద్వాఋతచిద్ ధి సత్యః || 1-145-05