ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 144

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 144)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏతి ప్ర హోతా వ్రతమ్ అస్య మాయయోర్ధ్వాం దధానః శుచిపేశసం ధియమ్ |
  అభి స్రుచః క్రమతే దక్షిణావృతో యా అస్య ధామ ప్రథమం హ నింసతే || 1-144-01

  అభీమ్ ఋతస్య దోహనా అనూషత యోనౌ దేవస్య సదనే పరీవృతాః |
  అపామ్ ఉపస్థే విభృతో యద్ ఆవసద్ అధ స్వధా అధయద్ యాభిర్ ఈయతే || 1-144-02

  యుయూషతః సవయసా తద్ ఇద్ వపుః సమానమ్ అర్థం వితరిత్రతా మిథః |
  ఆద్ ఈమ్ భగో న హవ్యః సమ్ అస్మద్ ఆ వోళ్హుర్ న రశ్మీన్ సమ్ అయంస్త సారథిః || 1-144-03

  యమ్ ఈం ద్వా సవయసా సపర్యతః సమానే యోనా మిథునా సమోకసా |
  దివా న నక్తమ్ పలితో యువాజని పురూ చరన్న్ అజరో మానుషా యుగా || 1-144-04

  తమ్ ఈం హిన్వన్తి ధీతయో దశ వ్రిశో దేవమ్ మర్తాస ఊతయే హవామహే |
  ధనోర్ అధి ప్రవత ఆ స ఋణ్వత్య్ అభివ్రజద్భిర్ వయునా నవాధిత || 1-144-05

  త్వం హ్య్ అగ్నే దివ్యస్య రాజసి త్వమ్ పార్థివస్య పశుపా ఇవ త్మనా |
  ఏనీ త ఏతే బృహతీ అభిశ్రియా హిరణ్యయీ వక్వరీ బర్హిర్ ఆశాతే || 1-144-06

  అగ్నే జుషస్వ ప్రతి హర్య తద్ వచో మన్ద్ర స్వధావ ఋతజాత సుక్రతో |
  యో విశ్వతః ప్రత్యఙ్ఙ్ అసి దర్శతో రణ్వః సందృష్టౌ పితుమాఇవ క్షయః || 1-144-07