ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 143)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర తవ్యసీం నవ్యసీం ధీతిమ్ అగ్నయే వాచో మతిం సహసః సూనవే భరే |
  అపాం నపాద్ యో వసుభిః సహ ప్రియో హోతా పృథివ్యాం న్య్ అసీదద్ ఋత్వియః || 1-143-01

  స జాయమానః పరమే వ్యోమన్య్ ఆవిర్ అగ్నిర్ అభవన్ మాతరిశ్వనే |
  అస్య క్రత్వా సమిధానస్య మజ్మనా ప్ర ద్యావా శోచిః పృథివీ అరోచయత్ || 1-143-02

  అస్య త్వేషా అజరా అస్య భానవః సుసందృశః సుప్రతీకస్య సుద్యుతః |
  భాత్వక్షసో అత్య్ అక్తుర్ న సిన్ధవో ऽగ్నే రేజన్తే అససన్తో అజరాః || 1-143-03

  యమ్ ఏరిరే భృగవో విశ్వవేదసం నాభా పృథివ్యా భువనస్య మజ్మనా |
  అగ్నిం తం గీర్భిర్ హినుహి స్వ ఆ దమే య ఏకో వస్వో వరుణో న రాజతి || 1-143-04

  న యో వరాయ మరుతామ్ ఇవ స్వనః సేనేవ సృష్టా దివ్యా యథాశనిః |
  అగ్నిర్ జమ్భైస్ తిగితైర్ అత్తి భర్వతి యోధో న శత్రూన్ స వనా న్య్ ఋఞ్జతే || 1-143-05

  కువిన్ నో అగ్నిర్ ఉచథస్య వీర్ అసద్ వసుష్ కువిద్ వసుభిః కామమ్ ఆవరత్ |
  చోదః కువిత్ తుతుజ్యాత్ సాతయే ధియః శుచిప్రతీకం తమ్ అయా ధియా గృణే || 1-143-06

  ఘృతప్రతీకం వ ఋతస్య ధూర్షదమ్ అగ్నిమ్ మిత్రం న సమిధాన ఋఞ్జతే |
  ఇన్ధానో అక్రో విదథేషు దీద్యచ్ ఛుక్రవర్ణామ్ ఉద్ ఉ నో యంసతే ధియమ్ || 1-143-07

  అప్రయుచ్ఛన్న్ అప్రయుచ్ఛద్భిర్ అగ్నే శివేభిర్ నః పాయుభిః పాహి శగ్మైః |
  అదబ్ధేభిర్ అదృపితేభిర్ ఇష్టే ऽనిమిషద్భిః పరి పాహి నో జాః || 1-143-08