ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 142)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమిద్ధో అగ్న ఆ వహ దేవాఅద్య యతస్రుచే |
  తన్తుం తనుష్వ పూర్వ్యం సుతసోమాయ దాశుషే || 1-142-01

  ఘృతవన్తమ్ ఉప మాసి మధుమన్తం తనూనపాత్ |
  యజ్ఞం విప్రస్య మావతః శశమానస్య దాశుషః || 1-142-02

  శుచిః పావకో అద్భుతో మధ్వా యజ్ఞమ్ మిమిక్షతి |
  నరాశంసః త్రిర్ ఆ దివో దేవో దేవేషు యజ్ఞియః || 1-142-03

  ఈళితో అగ్న ఆ వహేన్ద్రం చిత్రమ్ ఇహ ప్రియమ్ |
  ఇయం హి త్వా మతిర్ మమాచ్ఛా సుజిహ్వ వచ్యతే || 1-142-04

  స్తృణానాసో యతస్రుచో బర్హిర్ యజ్ఞే స్వధ్వరే |
  వృఞ్జే దేవవ్యచస్తమమ్ ఇన్ద్రాయ శర్మ సప్రథః || 1-142-05

  వి శ్రయన్తామ్ ఋతావృధః ప్రయై దేవేభ్యో మహీః |
  పావకాసః పురుస్పృహో ద్వారో దేవీర్ అసశ్చతః || 1-142-06

  ఆ భన్దమానే ఉపాకే నక్తోషాసా సుపేశసా |
  యహ్వీ ఋతస్య మాతరా సీదతామ్ బర్హిర్ ఆ సుమత్ || 1-142-07

  మన్ద్రజిహ్వా జుగుర్వణీ హోతారా దైవ్యా కవీ |
  యజ్ఞం నో యక్షతామ్ ఇమం సిధ్రమ్ అద్య దివిస్పృశమ్ || 1-142-08

  శుచిర్ దేవేష్వ్ అర్పితా హోత్రా మరుత్సు భారతీ |
  ఇళా సరస్వతీ మహీ బర్హిః సీదన్తు యజ్ఞియాః || 1-142-09

  తన్ నస్ తురీపమ్ అద్భుతమ్ పురు వారమ్ పురు త్మనా |
  త్వష్టా పోషాయ వి ష్యతు రాయే నాభా నో అస్మయుః || 1-142-10

  అవసృజన్న్ ఉప త్మనా దేవాన్ యక్షి వనస్పతే |
  అగ్నిర్ హవ్యా సుషూదతి దేవో దేవేషు మేధిరః || 1-142-11

  పూషణ్వతే మరుత్వతే విశ్వదేవాయ వాయవే |
  స్వాహా గాయత్రవేపసే హవ్యమ్ ఇన్ద్రాయ కర్తన || 1-142-12

  స్వాహాకృతాన్య్ ఆ గహ్య్ ఉప హవ్యాని వీతయే |
  ఇన్ద్రా గహి శ్రుధీ హవం త్వాం హవన్తే అధ్వరే || 1-142-13