ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 141)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  బళ్ ఇత్థా తద్ వపుషే ధాయి దర్శతం దేవస్య భర్గః సహసో యతో జని |
  యద్ ఈమ్ ఉప హ్వరతే సాధతే మతిర్ ఋతస్య ధేనా అనయన్త సస్రుతః || 1-141-01

  పృక్షో వపుః పితుమాన్ నిత్య ఆ శయే ద్వితీయమ్ ఆ సప్తశివాసు మాతృషు |
  తృతీయమ్ అస్య వృషభస్య దోహసే దశప్రమతిం జనయన్త యోషణః || 1-141-02

  నిర్ యద్ ఈమ్ బుధ్నాన్ మహిషస్య వర్పస ఈశానాసః శవసా క్రన్త సూరయః |
  యద్ ఈమ్ అను ప్రదివో మధ్వ ఆధవే గుహా సన్తమ్ మాతరిశ్వా మథాయతి || 1-141-03

  ప్ర యత్ పితుః పరమాన్ నీయతే పర్య్ ఆ పృక్షుధో వీరుధో దంసు రోహతి |
  ఉభా యద్ అస్య జనుషం యద్ ఇన్వత ఆద్ ఇద్ యవిష్ఠో అభవద్ ఘృణా శుచిః || 1-141-04

  ఆద్ ఇన్ మాతౄర్ ఆవిశద్ యాస్వ్ ఆ శుచిర్ అహింస్యమాన ఉర్వియా వి వావృధే |
  అను యత్ పూర్వా అరుహత్ సనాజువో ని నవ్యసీష్వ్ అవరాసు ధావతే || 1-141-05

  ఆద్ ఇద్ ధోతారం వృణతే దివిష్టిషు భగమ్ ఇవ పపృచానాస ఋఞ్జతే |
  దేవాన్ యత్ క్రత్వా మజ్మనా పురుష్టుతో మర్తం శంసం విశ్వధా వేతి ధాయసే || 1-141-06

  వి యద్ అస్థాద్ యజతో వాతచోదితో హ్వారో న వక్వా జరణా అనాకృతః |
  తస్య పత్మన్ దక్షుషః కృష్ణజంహసః శుచిజన్మనో రజ ఆ వ్యధ్వనః || 1-141-07

  రథో న యాతః శిక్వభిః కృతో ద్యామ్ అఙ్గేభిర్ అరుషేభిర్ ఈయతే |
  ఆద్ అస్య తే కృష్ణాసో దక్షి సూరయః శూరస్యేవ త్వేషథాద్ ఈషతే వయః || 1-141-08

  త్వయా హ్య్ అగ్నే వరుణో ధృతవ్రతో మిత్రః శాశద్రే అర్యమా సుదానవః |
  యత్ సీమ్ అను క్రతునా విశ్వథా విభుర్ అరాన్ న నేమిః పరిభూర్ అజాయథాః || 1-141-09

  త్వమ్ అగ్నే శశమానాయ సున్వతే రత్నం యవిష్ఠ దేవతాతిమ్ ఇన్వసి |
  తం త్వా ను నవ్యం సహసో యువన్ వయమ్ భగం న కారే మహిరత్న ధీమహి || 1-141-10

  అస్మే రయిం న స్వర్థం దమూనసమ్ భగం దక్షం న పపృచాసి ధర్ణసిమ్ |
  రశ్మీఇవ యో యమతి జన్మనీ ఉభే దేవానాం శంసమ్ ఋత ఆ చ సుక్రతుః || 1-141-11

  ఉత నః సుద్యోత్మా జీరాశ్వో హోతా మన్ద్రః శృణవచ్ చన్ద్రరథః |
  స నో నేషన్ నేషతమైర్ అమూరో ऽగ్నిర్ వామం సువితం వస్యో అచ్ఛ || 1-141-12

  అస్తావ్య్ అగ్నిః శిమీవద్భిర్ అర్కైః సామ్రాజ్యాయ ప్రతరం దధానః |
  అమీ చ యే మఘవానో వయం చ మిహం న సూరో అతి నిష్ టతన్యుః || 1-141-13