ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 140

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 140)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వేదిషదే ప్రియధామాయ సుద్యుతే ధాసిమ్ ఇవ ప్ర భరా యోనిమ్ అగ్నయే |
  వస్త్రేణేవ వాసయా మన్మనా శుచిం జ్యోతీరథం శుక్రవర్ణం తమోహనమ్ || 1-140-01

  అభి ద్విజన్మా త్రివృద్ అన్నమ్ ఋజ్యతే సంవత్సరే వావృధే జగ్ధమ్ ఈ పునః |
  అన్యస్యాసా జిహ్వయా జేన్యో వృషా న్య్ అన్యేన వనినో మృష్ట వారణః || 1-140-02

  కృష్ణప్రుతౌ వేవిజే అస్య సక్షితా ఉభా తరేతే అభి మాతరా శిశుమ్ |
  ప్రాచాజిహ్వం ధ్వసయన్తం తృషుచ్యుతమ్ ఆ సాచ్యం కుపయం వర్ధనమ్ పితుః || 1-140-03

  ముముక్ష్వో మనవే మానవస్యతే రఘుద్రువః కృష్ణసీతాస ఊ జువః |
  అసమనా అజిరాసో రఘుష్యదో వాతజూతా ఉప యుజ్యన్త ఆశవః || 1-140-04

  ఆద్ అస్య తే ధ్వసయన్తో వృథేరతే కృష్ణమ్ అభ్వమ్ మహి వర్పః కరిక్రతః |
  యత్ సీమ్ మహీమ్ అవనిమ్ ప్రాభి మర్మృశద్ అభిశ్వసన్ స్తనయన్న్ ఏతి నానదత్ || 1-140-05

  భూషన్ న యో ऽధి బభ్రూషు నమ్నతే వృషేవ పత్నీర్ అభ్య్ ఏతి రోరువత్ |
  ఓజాయమానస్ తన్వశ్ చ శుమ్భతే భీమో న శృఙ్గా దవిధావ దుర్గృభిః || 1-140-06

  స సంస్తిరో విష్టిరః సం గృభాయతి జానన్న్ ఏవ జానతీర్ నిత్య ఆ శయే |
  పునర్ వర్ధన్తే అపి యన్తి దేవ్యమ్ అన్యద్ వర్పః పిత్రోః కృణ్వతే సచా || 1-140-07

  తమ్ అగ్రువః కేశినీః సం హి రేభిర ఊర్ధ్వాస్ తస్థుర్ మమ్రుషీః ప్రాయవే పునః |
  తాసాం జరామ్ ప్రముఞ్చన్న్ ఏతి నానదద్ అసుమ్ పరం జనయఞ్ జీవమ్ అస్తృతమ్ || 1-140-08

  అధీవాసమ్ పరి మాతూ రిహన్న్ అహ తువిగ్రేభిః సత్వభిర్ యాతి వి జ్రయః |
  వయో దధత్ పద్వతే రేరిహత్ సదాను శ్యేనీ సచతే వర్తనీర్ అహ || 1-140-09

  అస్మాకమ్ అగ్నే మఘవత్సు దీదిహ్య్ అధ శ్వసీవాన్ వృషభో దమూనాః |
  అవాస్యా శిశుమతీర్ అదీదేర్ వర్మేవ యుత్సు పరిజర్భురాణః || 1-140-10

  ఇదమ్ అగ్నే సుధితం దుర్ధితాద్ అధి ప్రియాద్ ఉ చిన్ మన్మనః ప్రేయో అస్తు తే |
  యత్ తే శుక్రం తన్వో రోచతే శుచి తేనాస్మభ్యం వనసే రత్నమ్ ఆ త్వమ్ || 1-140-11

  రథాయ నావమ్ ఉత నో గృహాయ నిత్యారిత్రామ్ పద్వతీం రాస్య్ అగ్నే |
  అస్మాకం వీరాఉత నో మఘోనో జనాంశ్ చ యా పారయాచ్ ఛర్మ యా చ || 1-140-12

  అభీ నో అగ్న ఉక్థమ్ ఇజ్ జుగుర్యా ద్యావాక్షామా సిన్ధవశ్ చ స్వగూర్తాః |
  గవ్యం యవ్యం యన్తో దీర్ఘాహేషం వరమ్ అరుణ్యో వరన్త || 1-140-13