ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 139

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 139)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్తు శ్రౌషట్ పురో అగ్నీం ధియా దధ ఆ ను తచ్ ఛర్ధో దివ్యం వృణీమహ ఇన్ద్రవాయూ వృణీమహే |
  యద్ ధ క్రాణా వివస్వతి నాభా సందాయి నవ్యసీ |
  అధ ప్ర సూ న ఉప యన్తు ధీతయో దేవాఅచ్ఛా న ధీతయః || 1-139-01

  యద్ ధ త్యన్ మిత్రావరుణావ్ ఋతాద్ అధ్య్ ఆదదాథే అనృతం స్వేన మన్యునా దక్షస్య స్వేన మన్యునా |
  యువోర్ ఇత్థాధి సద్మస్వ్ అపశ్యామ హిరణ్యయమ్ |
  ధీభిశ్ చన మనసా స్వేభిర్ అక్షభిః సోమస్య స్వేభిర్ అక్షభిః || 1-139-02

  యువాం స్తోమేభిర్ దేవయన్తో అశ్వినాశ్రావయన్త ఇవ శ్లోకమ్ ఆయవో యువాం హవ్యాభ్య్ ఆయవః |
  యువోర్ విశ్వా అధి శ్రియః పృక్షశ్ చ విశ్వవేదసా |
  ప్రుషాయన్తే వామ్ పవయో హిరణ్యయే రథే దస్రా హిరణ్యయే || 1-139-03

  అచేతి దస్రా వ్య్ ఉ నాకమ్ ఋణ్వథో యుఞ్జతే వాం రథయుజో దివిష్టిష్వ్ అధ్వస్మానో దివిష్టిషు |
  అధి వాం స్థామ వన్ధురే రథే దస్రా హిరణ్యయే |
  పథేవ యన్తావ్ అనుశాసతా రజో ऽఞ్జసా శాసతా రజః || 1-139-04

  శచీభిర్ నః శచీవసూ దివా నక్తం దశస్యతమ్ |
  మా వాం రాతిర్ ఉప దసత్ కదా చనాస్మద్ రాతిః కదా చన || 1-139-05

  వృషన్న్ ఇన్ద్ర వృషపాణాస ఇన్దవ ఇమే సుతా అద్రిషుతాస ఉద్భిదస్ తుభ్యం సుతాస ఉద్భిదః |
  తే త్వా మన్దన్తు దావనే మహే చిత్రాయ రాధసే |
  గీర్భిర్ గిర్వాహ స్తవమాన ఆ గహి సుమృళీకో న ఆ గహి || 1-139-06

  ఓ షూ ణో అగ్నే శృణుహి త్వమ్ ఈళితో దేవేభ్యో బ్రవసి యజ్ఞియేభ్యో రాజభ్యో యజ్ఞియేభ్యః |
  యద్ ధ త్యామ్ అఙ్గిరోభ్యో ధేనుం దేవా అదత్తన |
  వి తాం దుహ్రే అర్యమా కర్తరీ సచాఏష తాం వేద మే సచా || 1-139-07

  మో షు వో అస్మద్ అభి తాని పౌంస్యా సనా భూవన్ ద్యుమ్నాని మోత జారిషుర్ అస్మత్ పురోత జారిషుః |
  యద్ వశ్ చిత్రం యుగే-యుగే నవ్యం ఘోషాద్ అమర్త్యమ్ |
  అస్మాసు తన్ మరుతో యచ్ చ దుష్టరం దిధృతా యచ్ చ దుష్టరమ్ || 1-139-08

  దధ్యఙ్ హ మే జనుషమ్ పూర్వో అఙ్గిరాః ప్రియమేధః కణ్వో అత్రిర్ మనుర్ విదుస్ తే మే పూర్వే మనుర్ విదుః |
  తేషాం దేవేష్వ్ ఆయతిర్ అస్మాకం తేషు నాభయః |
  తేషామ్ పదేన మహ్య్ ఆ నమే గిరేన్ద్రాగ్నీ ఆ నమే గిరా || 1-139-09

  హోతా యక్షద్ వనినో వన్త వార్యమ్ బృహస్పతిర్ యజతి వేన ఉక్షభిః పురువారేభిర్ ఉక్షభిః |
  జగృభ్మా దూరాదిశం శ్లోకమ్ అద్రేర్ అధ త్మనా |
  అధారయద్ అరరిన్దాని సుక్రతుః పురూ సద్మాని సుక్రతుః || 1-139-10

  యే దేవాసో దివ్య్ ఏకాదశ స్థ పృథివ్యామ్ అధ్య్ ఏకాదశ స్థ |
  అప్సుక్షితో మహినైకాదశ స్థ తే దేవాసో యజ్ఞమ్ ఇమం జుషధ్వమ్ || 1-139-11