ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 138

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 138)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర-ప్ర పూష్ణస్ తువిజాతస్య శస్యతే మహిత్వమ్ అస్య తవసో న తన్దతే స్తోత్రమ్ అస్య న తన్దతే |
  అర్చామి సుమ్నయన్న్ అహమ్ అన్త్యూతిమ్ మయోభువమ్ |
  విశ్వస్య యో మన ఆయుయువే మఖో దేవ ఆయుయువే మఖః || 1-138-01

  ప్ర హి త్వా పూషన్న్ అజిరం న యామని స్తోమేభిః కృణ్వ ఋణవో యథా మృధ ఉష్ట్రో న పీపరో మృధః |
  హువే యత్ త్వా మయోభువం దేవం సఖ్యాయ మర్త్యః |
  అస్మాకమ్ ఆఙ్గూషాన్ ద్యుమ్నినస్ కృధి వాజేషు ద్యుమ్నినస్ కృధి || 1-138-02

  యస్య తే పూషన్ సఖ్యే విపన్యవః క్రత్వా చిత్ సన్తో ऽవసా బుభుజ్రిర ఇతి క్రత్వా బుభుజ్రిరే |
  తామ్ అను త్వా నవీయసీం నియుతం రాయ ఈమహే |
  అహేళమాన ఉరుశంస సరీ భవ వాజే-వాజే సరీ భవ || 1-138-03

  అస్యా ఊ షు ణ ఉప సాతయే భువో ऽహేళమానో రరివాఅజాశ్వ శ్రవస్యతామ్ అజాశ్వ |
  ఓ షు త్వా వవృతీమహి స్తోమేభిర్ దస్మ సాధుభిః |
  నహి త్వా పూషన్న్ అతిమన్య ఆఘృణే న తే సఖ్యమ్ అపహ్నువే || 1-138-04