ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 137

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 137)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఊతీ దేవానాం వయమ్ ఇన్ద్రవన్తో మంసీమహి స్వయశసో మరుద్భిః |
  అగ్నిర్ మిత్రో వరుణః శర్మ యంసన్ తద్ అశ్యామ మఘవానో వయం చ |
  సుషుమా యాతమ్ అద్రిభిర్ గోశ్రీతా మత్సరా ఇమే సోమాసో మత్సరా ఇమే |
  ఆ రాజానా దివిస్పృశాస్మత్రా గన్తమ్ ఉప నః |
  ఇమే వామ్ మిత్రావరుణా గవాశిరః సోమాః శుక్రా గవాశిరః || 1-137-01

  ఇమ ఆ యాతమ్ ఇన్దవః సోమాసో దధ్యాశిరః సుతాసో దధ్యాశిరః |
  ఉత వామ్ ఉషసో బుధి సాకం సూర్యస్య రశ్మిభిః |
  సుతో మిత్రాయ వరుణాయ పీతయే చారుర్ ఋతాయ పీతయే || 1-137-02

  తాం వాం ధేనుం న వాసరీమ్ అంశుం దుహన్త్య్ అద్రిభిః సోమం దుహన్త్య్ అద్రిభిః |
  అస్మత్రా గన్తమ్ ఉప నో ऽర్వాఞ్చా సోమపీతయే |
  అయం వామ్ మిత్రావరుణా నృభిః సుతః సోమ ఆ పీతయే సుతః || 1-137-03