ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 136)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సు జ్యేష్ఠం నిచిరాభ్యామ్ బృహన్ నమో హవ్యమ్ మతిమ్ భరతా మృళయద్భ్యాం స్వాదిష్ఠమ్ మృళయద్భ్యామ్ |
  తా సమ్రాజా ఘృతాసుతీ యజ్ఞే-యజ్ఞ ఉపస్తుతా |
  అథైనోః క్షత్రం న కుతశ్ చనాధృషే దేవత్వం నూ చిద్ ఆధృషే || 1-136-01

  అదర్శి గాతుర్ ఉరవే వరీయసీ పన్థా ఋతస్య సమ్ అయంస్త రశ్మిభిశ్ చక్షుర్ భగస్య రశ్మిభిః |
  ద్యుక్షమ్ మిత్రస్య సాదనమ్ అర్యమ్ణో వరుణస్య చ |
  అథా దధాతే బృహద్ ఉక్థ్యం వయ ఉపస్తుత్యమ్ బృహద్ వయః || 1-136-02

  జ్యోతిష్మతీమ్ అదితిం ధారయత్క్షితిం స్వర్వతీమ్ ఆ సచేతే దివే-దివే జాగృవాంసా దివే-దివే |
  జ్యోతిష్మత్ క్షత్రమ్ ఆశాతే ఆదిత్యా దానునస్ పతీ |
  మిత్రస్ తయోర్ వరుణో యాతయజ్జనో ऽర్యమా యాతయజ్జనః || 1-136-03

  అయమ్ మిత్రాయ వరుణాయ శంతమః సోమో భూత్వ్ అవపానేష్వ్ ఆభగో దేవో దేవేష్వ్ ఆభగః |
  తం దేవాసో జుషేరత విశ్వే అద్య సజోషసః |
  తథా రాజానా కరథో యద్ ఈమహ ఋతావానా యద్ ఈమహే || 1-136-04

  యో మిత్రాయ వరుణాయావిధజ్ జనో ऽనర్వాణం తమ్ పరి పాతో అంహసో దాశ్వాంసమ్ మర్తమ్ అంహసః |
  తమ్ అర్యమాభి రక్షత్య్ ఋజూయన్తమ్ అను వ్రతమ్ |
  ఉక్థైర్ య ఏనోః పరిభూషతి వ్రతం స్తోమైర్ ఆభూషతి వ్రతమ్ || 1-136-05

  నమో దివే బృహతే రోదసీభ్యామ్ మిత్రాయ వోచం వరుణాయ మీళ్హుషే సుమృళీకాయ మీళ్హుషే |
  ఇన్ద్రమ్ అగ్నిమ్ ఉప స్తుహి ద్యుక్షమ్ అర్యమణమ్ భగమ్ |
  జ్యోగ్ జీవన్తః ప్రజయా సచేమహి సోమస్యోతీ సచేమహి || 1-136-06