ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 135)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

 స్తీర్ణమ్ బర్హిర్ ఉప నో యాహి వీతయే సహస్రేణ నియుతా నియుత్వతే శతినీభిర్ నియుత్వతే |
  తుభ్యం హి పూర్వపీతయే దేవా దేవాయ యేమిరే |
  ప్ర తే సుతాసో మధుమన్తో అస్థిరన్ మదాయ క్రత్వే అస్థిరన్ || 1-135-01

  తుభ్యాయం సోమః పరిపూతో అద్రిభి స్పార్హా వసానః పరి కోశమ్ అర్షతి శుక్రా వసానో అర్షతి |
  తవాయమ్ భాగ ఆయుషు సోమో దేవేషు హూయతే |
  వహ వాయో నియుతో యాహ్య్ అస్మయుర్ జుషాణో యాహ్య్ అస్మయుః || 1-135-02

  ఆ నో నియుద్భిః శతినీభిర్ అధ్వరం సహస్రిణీభిర్ ఉప యాహి వీతయే వాయో హవ్యాని వీతయే |
  తవాయమ్ భాగ ఋత్వియః సరశ్మిః సూర్యే సచా |
  అధ్వర్యుభిర్ భరమాణా అయంసత వాయో శుక్రా అయంసత || 1-135-03

  ఆ వాం రథో నియుత్వాన్ వక్షద్ అవసే ऽభి ప్రయాంసి సుధితాని వీతయే వాయో హవ్యాని వీతయే |
  పిబతమ్ మధ్వో అన్ధసః పూర్వపేయం హి వాం హితమ్ |
  వాయవ్ ఆ చన్ద్రేణ రాధసా గతమ్ ఇన్ద్రశ్ చ రాధసా గతమ్ || 1-135-04

  ఆ వాం ధియో వవృత్యుర్ అధ్వరాఉపేమమ్ ఇన్దుమ్ మర్మృజన్త వాజినమ్ ఆశుమ్ అత్యం న వాజినమ్ |
  తేషామ్ పిబతమ్ అస్మయూ ఆ నో గన్తమ్ ఇహోత్యా |
  ఇన్ద్రవాయూ సుతానామ్ అద్రిభిర్ యువమ్ మదాయ వాజదా యువమ్ || 1-135-05

  ఇమే వాం సోమా అప్స్వ్ ఆ సుతా ఇహాధ్వర్యుభిర్ భరమాణా అయంసత వాయో శుక్రా అయంసత |
  ఏతే వామ్ అభ్య్ అసృక్షత తిరః పవిత్రమ్ ఆశవః |
  యువాయవో ऽతి రోమాణ్య్ అవ్యయా సోమాసో అత్య్ అవ్యయా || 1-135-06

  అతి వాయో ససతో యాహి శశ్వతో యత్ర గ్రావా వదతి తత్ర గచ్ఛతం గృహమ్ ఇన్ద్రశ్ చ గచ్ఛతమ్ |
  వి సూనృతా దదృశే రీయతే ఘృతమ్ ఆ పూర్ణయా నియుతా యాథో అధ్వరమ్|
  ఇన్ద్రశ్ చ యాథో అధ్వరమ్ || 1-135-07

  అత్రాహ తద్ వహేథే మధ్వ ఆహుతిం యమ్ అశ్వత్థమ్ ఉపతిష్ఠన్త జాయవో ऽస్మే తే సన్తు జాయవః |
  సాకం గావః సువతే పచ్యతే యవో న తే వాయ ఉప దస్యన్తి ధేనవో|
  నాప దస్యన్తి ధేనవః || 1-135-08

  ఇమే యే తే సు వాయో బాహ్వోజసో ऽన్తర్ నదీ తే పతయన్త్య్ ఉక్షణో మహి వ్రాధన్త ఉక్షణః |
  ధన్వఞ్ చిద్ యే అనాశవో జీరాశ్ చిద్ అగిరౌకసః |
  సూర్యస్యేవ రశ్మయో దుర్నియన్తవో హస్తయోర్ దుర్నియన్తవః || 1-135-09