ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 134

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 134)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ త్వా జువో రారహాణా అభి ప్రయో వాయో వహన్త్వ్ ఇహ పూర్వపీతయే సోమస్య పూర్వపీతయే |
  ఊర్ధ్వా తే అను సూనృతా మనస్ తిష్ఠతు జానతీ |
  నియుత్వతా రథేనా యాహి దావనే వాయో మఖస్య దావనే || 1-134-01

  మన్దన్తు త్వా మన్దినో వాయవ్ ఇన్దవో ऽస్మత్ క్రాణాసః సుకృతా అభిద్యవో గోభిః క్రాణా అభిద్యవః |
  యద్ ధ క్రాణా ఇరధ్యై దక్షం సచన్త ఊతయః |
  సధ్రీచీనా నియుతో దావనే ధియ ఉప బ్రువత ఈం ధియః || 1-134-02

  వాయుర్ యుఙ్క్తే రోహితా వాయుర్ అరుణా వాయూ రథే అజిరా ధురి వోళ్హవే వహిష్ఠా ధురి వోళ్హవే |
  ప్ర బోధయా పురంధిం జార ఆ ససతీమ్ ఇవ |
  ప్ర చక్షయ రోదసీ వాసయోషసః శ్రవసే వాసయోషసః || 1-134-03

  తుభ్యమ్ ఉషాసః శుచయః పరావతి భద్రా వస్త్రా తన్వతే దంసు రశ్మిషు చిత్రా నవ్యేషు రశ్మిషు |
  తుభ్యం ధేనుః సబర్దుఘా విశ్వా వసూని దోహతే |
  అజనయో మరుతో వక్షణాభ్యో దివ ఆ వక్షణాభ్యః || 1-134-04

  తుభ్యం శుక్రాసః శుచయస్ తురణ్యవో మదేషూగ్రా ఇషణన్త భుర్వణ్య్ అపామ్ ఇషన్త భుర్వణి |
  త్వాం త్సారీ దసమానో భగమ్ ఈట్టే తక్వవీయే |
  త్వం విశ్వస్మాద్ భువనాత్ పాసి ధర్మణాసుర్యాత్ పాసి ధర్మణా || 1-134-05

  త్వం నో వాయవ్ ఏషామ్ అపూర్వ్యః సోమానామ్ ప్రథమః పీతిమ్ అర్హసి సుతానామ్ పీతిమ్ అర్హసి |
  ఉతో విహుత్మతీనాం విశాం వవర్జుషీణామ్ |
  విశ్వా ఇత్ తే ధేనవో దుహ్ర ఆశిరం ఘృతం దుహ్రత ఆశిరమ్ || 1-134-06