ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 133)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉభే పునామి రోదసీ ఋతేన ద్రుహో దహామి సమ్ మహీర్ అనిన్ద్రాః |
  అభివ్లగ్య యత్ర హతా అమిత్రా వైలస్థానమ్ పరి తృళ్హా అశేరన్ || 1-133-01

  అభివ్లగ్యా చిద్ అద్రివః శీర్షా యాతుమతీనామ్ |
  ఛిన్ధి వటూరిణా పదా మహావటూరిణా పదా || 1-133-02

  అవాసామ్ మఘవఞ్ జహి శర్ధో యాతుమతీనామ్ |
  వైలస్థానకే అర్మకే మహావైలస్థే అర్మకే || 1-133-03

  యాసాం తిస్రః పఞ్చాశతో ऽభివ్లఙ్గైర్ అపావపః |
  తత్ సు తే మనాయతి తకత్ సు తే మనాయతి || 1-133-04

  పిశఙ్గభృష్టిమ్ అమ్భృణమ్ పిశాచిమ్ ఇన్ద్ర సమ్ మృణ |
  సర్వం రక్షో ని బర్హయ || 1-133-05

  అవర్ మహ ఇన్ద్ర దాదృహి శ్రుధీ నః శుశోచ హి ద్యౌః క్షా న భీషాఅద్రివో ఘృణాన్ న భీషాఅద్రివః |
  శుష్మిన్తమో హి శుష్మిభిర్ వధైర్ ఉగ్రేభిర్ ఈయసే |
  అపూరుషఘ్నో అప్రతీత శూర సత్వభిస్ త్రిసప్తైః శూర సత్వభిః || 1-133-06

  వనోతి హి సున్వన్ క్షయమ్ పరీణసః సున్వానో హి ష్మా యజత్య్ అవ ద్విషో దేవానామ్ అవ ద్విషః |
  సున్వాన ఇత్ సిషాసతి సహస్రా వాజ్య్ అవృతః |
  సున్వానాయేన్ద్రో దదాత్య్ ఆభువం రయిం దదాత్య్ ఆభువమ్ || 1-133-07