ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 132)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వయా వయమ్ మఘవన్ పూర్వ్యే ధన ఇన్ద్రత్వోతాః సాసహ్యామ పృతన్యతో వనుయామ వనుష్యతః |
  నేదిష్ఠే అస్మిన్న్ అహన్య్ అధి వోచా ను సున్వతే |
  అస్మిన్ యజ్ఞే వి చయేమా భరే కృతం వాజయన్తో భరే కృతమ్ || 1-132-01

  స్వర్జేషే భర ఆప్రస్య వక్మన్య్ ఉషర్బుధః స్వస్మిన్న్ అఞ్జసి క్రాణస్య స్వస్మిన్న్ అఞ్జసి |
  అహన్న్ ఇన్ద్రో యథా విదే శీర్ష్ణా-శీర్ష్ణోపవాచ్యః |
  అస్మత్రా తే సధ్ర్యక్ సన్తు రాతయో భద్రా భద్రస్య రాతయః || 1-132-02

  తత్ తు ప్రయః ప్రత్నథా తే శుశుక్వనం యస్మిన్ యజ్ఞే వారమ్ అకృణ్వత క్షయమ్ ఋతస్య వార్ అసి క్షయమ్ |
  వి తద్ వోచేర్ అధ ద్వితాన్తః పశ్యన్తి రశ్మిభిః |
  స ఘా విదే అన్వ్ ఇన్ద్రో గవేషణో బన్ధుక్షిద్భ్యో గవేషణః || 1-132-03

  నూ ఇత్థా తే పూర్వథా చ ప్రవాచ్యం యద్ అఙ్గిరోభ్యో ऽవృణోర్ అప వ్రజమ్ ఇన్ద్ర శిక్షన్న్ అప వ్రజమ్ |
  ఐభ్యః సమాన్యా దిశాస్మభ్యం జేషి యోత్సి చ |
  సున్వద్భ్యో రన్ధయా కం చిద్ అవ్రతం హృణాయన్తం చిద్ అవ్రతమ్ || 1-132-04

  సం యజ్ జనాన్ క్రతుభిః శూర ఈక్షయద్ ధనే హితే తరుషన్త శ్రవస్యవః ప్ర యక్షన్త శ్రవస్యవః |
  తస్మా ఆయుః ప్రజావద్ ఇద్ బాధే అర్చన్త్య్ ఓజసా |
  ఇన్ద్ర ఓక్యం దిధిషన్త ధీతయో దేవాఅచ్ఛా న ధీతయః || 1-132-05

  యువం తమ్ ఇన్ద్రాపర్వతా పురోయుధా యో నః పృతన్యాద్ అప తం-తమ్ ఇద్ ధతం వజ్రేణ తం-తమ్ ఇద్ ధతమ్ |
  దూరే చత్తాయ ఛన్త్సద్ గహనం యద్ ఇనక్షత్ |
  అస్మాకం శత్రూన్ పరి శూర విశ్వతో దర్మా దర్షీష్ట విశ్వతః || 1-132-06