ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 131)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రాయ హి ద్యౌర్ అసురో అనమ్నతేన్ద్రాయ మహీ పృథివీ వరీమభిర్ ద్యుమ్నసాతా వరీమభిః |
  ఇన్ద్రం విశ్వే సజోషసో దేవాసో దధిరే పురః |
  ఇన్ద్రాయ విశ్వా సవనాని మానుషా రాతాని సన్తు మానుషా || 1-131-01

  విశ్వేషు హి త్వా సవనేషు తుఞ్జతే సమానమ్ ఏకం వృషమణ్యవః పృథక్ స్వః సనిష్యవః పృథక్ |
  తం త్వా నావం న పర్షణిం శూషస్య ధురి ధీమహి |
  ఇన్ద్రం న యజ్ఞైశ్ చితయన్త ఆయవ స్తోమేభిర్ ఇన్ద్రమ్ ఆయవః || 1-131-02

  వి త్వా తతస్రే మిథునా అవస్యవో వ్రజస్య సాతా గవ్యస్య నిఃసృజః సక్షన్త ఇన్ద్ర నిఃసృజః |
  యద్ గవ్యన్తా ద్వా జనా స్వర్ యన్తా సమూహసి |
  ఆవిష్ కరిక్రద్ వృషణం సచాభువం వజ్రమ్ ఇన్ద్ర సచాభువమ్ || 1-131-03

  విదుష్ టే అస్య వీర్యస్య పూరవః పురో యద్ ఇన్ద్ర శారదీర్ అవాతిరః సాసహానో అవాతిరః |
  శాసస్ తమ్ ఇన్ద్ర మర్త్యమ్ అయజ్యుం శవసస్ పతే |
  మహీమ్ అముష్ణాః పృథివీమ్ ఇమా అపో మన్దసాన ఇమా అపః || 1-131-04

  ఆద్ ఇత్ తే అస్య వీర్యస్య చర్కిరన్ మదేషు వృషన్న్ ఉశిజో యద్ ఆవిథ సఖీయతో యద్ ఆవిథ |
  చకర్థ కారమ్ ఏభ్యః పృతనాసు ప్రవన్తవే |
  తే అన్యామ్-అన్యాం నద్యం సనిష్ణత శ్రవస్యన్తః సనిష్ణత || 1-131-05

  ఉతో నో అస్యా ఉషసో జుషేత హ్య్ అర్కస్య బోధి హవిషో హవీమభిః స్వర్షాతా హవీమభిః |
  యద్ ఇన్ద్ర హన్తవే మృధో వృషా వజ్రిఞ్ చికేతసి |
  ఆ మే అస్య వేధసో నవీయసో మన్మ శ్రుధి నవీయసః || 1-131-06

  త్వం తమ్ ఇన్ద్ర వావృధానో అస్మయుర్ అమిత్రయన్తం తువిజాత మర్త్యం వజ్రేణ శూర మర్త్యమ్ |
  జహి యో నో అఘాయతి శృణుష్వ సుశ్రవస్తమః |
  రిష్టం న యామన్న్ అప భూతు దుర్మతిర్ విశ్వాప భూతు దుర్మతిః || 1-131-07