ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 130)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏన్ద్ర యాహ్య్ ఉప నః పరావతో నాయమ్ అచ్ఛా విదథానీవ సత్పతిర్ అస్తం రాజేవ సత్పతిః |
  హవామహే త్వా వయమ్ ప్రయస్వన్తః సుతే సచా |
  పుత్రాసో న పితరం వాజసాతయే మంహిష్ఠం వాజసాతయే || 1-130-01

  పిబా సోమమ్ ఇన్ద్ర సువానమ్ అద్రిభిః కోశేన సిక్తమ్ అవతం న వంసగస్ తాతృషాణో న వంసగః |
  మదాయ హర్యతాయ తే తువిష్టమాయ ధాయసే |
  ఆ త్వా యచ్ఛన్తు హరితో న సూర్యమ్ అహా విశ్వేవ సూర్యమ్ || 1-130-02

  అవిన్దద్ దివో నిహితం గుహా నిధిం వేర్ న గర్భమ్ పరివీతమ్ అశ్మన్య్ అనన్తే అన్తర్ అశ్మని |
  వ్రజం వజ్రీ గవామ్ ఇవ సిషాసన్న్ అఙ్గిరస్తమః |
  అపావృణోద్ ఇష ఇన్ద్రః పరీవృతా ద్వార ఇషః పరీవృతాః || 1-130-03

  దాదృహాణో వజ్రమ్ ఇన్ద్రో గభస్త్యోః క్షద్మేవ తిగ్మమ్ అసనాయ సం శ్యద్ అహిహత్యాయ సం శ్యత్ |
  సంవివ్యాన ఓజసా శవోభిర్ ఇన్ద్ర మజ్మనా |
  తష్టేవ వృక్షం వనినో ని వృశ్చసి పరశ్వేవ ని వృశ్చసి || 1-130-04

  త్వం వృథా నద్య ఇన్ద్ర సర్తవే ऽచ్ఛా సముద్రమ్ అసృజో రథాఇవ వాజయతో రథాఇవ |
  ఇత ఊతీర్ అయుఞ్జత సమానమ్ అర్థమ్ అక్షితమ్ |
  ధేనూర్ ఇవ మనవే విశ్వదోహసో జనాయ విశ్వదోహసః || 1-130-05

  ఇమాం తే వాచం వసూయన్త ఆయవో రథం న ధీరః స్వపా అతక్షిషుః సుమ్నాయ త్వామ్ అతక్షిషుః |
  శుమ్భన్తో జేన్యం యథా వాజేషు విప్ర వాజినమ్ |
  అత్యమ్ ఇవ శవసే సాతయే ధనా విశ్వా ధనాని సాతయే || 1-130-06

  భినత్ పురో నవతిమ్ ఇన్ద్ర పూరవే దివోదాసాయ మహి దాశుషే నృతో వజ్రేణ దాశుషే నృతో |
  అతిథిగ్వాయ శమ్బరం గిరేర్ ఉగ్రో అవాభరత్ |
  మహో ధనాని దయమాన ఓజసా విశ్వా ధనాన్య్ ఓజసా || 1-130-07

  ఇన్ద్రః సమత్సు యజమానమ్ ఆర్యమ్ ప్రావద్ విశ్వేషు శతమూతిర్ ఆజిషు స్వర్మీళ్హేష్వ్ ఆజిషు |
  మనవే శాసద్ అవ్రతాన్ త్వచం కృష్ణామ్ అరన్ధయత్ |
  దక్షన్ న విశ్వం తతృషాణమ్ ఓషతి న్య్ అర్శసానమ్ ఓషతి || 1-130-08

  సూరశ్ చక్రమ్ ప్ర వృహజ్ జాత ఓజసా ప్రపిత్వే వాచమ్ అరుణో ముషాయతీ ऽశాన ఆ ముషాయతి |
  ఉశనా యత్ పరావతో ऽజగన్న్ ఊతయే కవే |
  సుమ్నాని విశ్వా మనుషేవ తుర్వణిర్ అహా విశ్వేవ తుర్వణిః || 1-130-09

  స నో నవ్యేభిర్ వృషకర్మన్న్ ఉక్థైః పురాం దర్తః పాయుభిః పాహి శగ్మైః| దివోదాసేభిర్ ఇన్ద్ర
    స్తవానో వావృధీథా అహోభిర్ ఇవ ద్యౌః || 1-130-10