ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 129)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యం త్వం రథమ్ ఇన్ద్ర మేధసాతయే ऽపాకా సన్తమ్ ఇషిర ప్రణయసి ప్రానవద్య నయసి |
  సద్యశ్ చిత్ తమ్ అభిష్టయే కరో వశశ్ చ వాజినమ్ |
  సాస్మాకమ్ అనవద్య తూతుజాన వేధసామ్ ఇమాం వాచం న వేధసామ్ || 1-129-01

  స శ్రుధి యః స్మా పృతనాసు కాసు చిద్ దక్షాయ్య ఇన్ద్ర భరహూతయే నృభిర్ అసి ప్రతూర్తయే నృభిః |
  యః శూరైః స్వః సనితా యో విప్రైర్ వాజం తరుతా |
  తమ్ ఈశానాస ఇరధన్త వాజినమ్ పృక్షమ్ అత్యం న వాజినమ్ || 1-129-02

  దస్మో హి ష్మా వృషణమ్ పిన్వసి త్వచం కం చిద్ యావీర్ అరరుం శూర మర్త్యమ్ పరివృణక్షి మర్త్యమ్ |
  ఇన్ద్రోత తుభ్యం తద్ దివే తద్ రుద్రాయ స్వయశసే |
  మిత్రాయ వోచం వరుణాయ సప్రథః సుమృళీకాయ సప్రథః || 1-129-03

  అస్మాకం వ ఇన్ద్రమ్ ఉశ్మసీష్టయే సఖాయం విశ్వాయుమ్ ప్రాసహం యుజం వాజేషు ప్రాసహం యుజమ్ |
  అస్మాకమ్ బ్రహ్మోతయే ऽవా పృత్సుషు కాసు చిత్ |
  నహి త్వా శత్రు స్తరతే స్తృణోషి యం విశ్వం శత్రుం స్తృణోషి యమ్ || 1-129-04

  ని షూ నమాతిమతిం కయస్య చిత్ తేజిష్ఠాభిర్ అరణిభిర్ నోతిభిర్ ఉగ్రాభిర్ ఉగ్రోతిభిః |
  నేషి ణో యథా పురానేనాః శూర మన్యసే |
  విశ్వాని పూరోర్ అప పర్షి వహ్నిర్ ఆసా వహ్నిర్ నో అచ్ఛ || 1-129-05

  ప్ర తద్ వోచేయమ్ భవ్యాయేన్దవే హవ్యో న య ఇషవాన్ మన్మ రేజతి రక్షోహా మన్మ రేజతి |
  స్వయం సో అస్మద్ ఆ నిదో వధైర్ అజేత దుర్మతిమ్ |
  అవ స్రవేద్ అఘశంసో ऽవతరమ్ అవ క్షుద్రమ్ ఇవ స్రవేత్ || 1-129-06

  వనేమ తద్ ధోత్రయా చితన్త్యా వనేమ రయిం రయివః సువీర్యం రణ్వం సన్తం సువీర్యమ్ |
  దుర్మన్మానం సుమన్తుభిర్ ఏమ్ ఇషా పృచీమహి |
  ఆ సత్యాభిర్ ఇన్ద్రం ద్యుమ్నహూతిభిర్ యజత్రం ద్యుమ్నహూతిభిః || 1-129-07

  ప్ర-ప్రా వో అస్మే స్వయశోభిర్ ఊతీ పరివర్గ ఇన్ద్రో దుర్మతీనాం దరీమన్ దుర్మతీనామ్ |
  స్వయం సా రిషయధ్యై యా న ఉపేషే అత్రైః |
  హతేమ్ అసన్ న వక్షతి క్షిప్తా జూర్ణిర్ న వక్షతి || 1-129-08

  త్వం న ఇన్ద్ర రాయా పరీణసా యాహి పథాఅనేహసా పురో యాహ్య్ అరక్షసా |
  సచస్వ నః పరాక ఆ సచస్వాస్తమీక ఆ |
  ఆహి నో దూరాద్ ఆరాద్ అభిష్టిభిః సదా పాహ్య్ అభిష్టిభిః || 1-129-09

  త్వం న ఇన్ద్ర రాయా తరూషసోగ్రం చిత్ త్వా మహిమా సక్షద్ అవసే మహే మిత్రం నావసే |
  ఓజిష్ఠ త్రాతర్ అవితా రథం కం చిద్ అమర్త్య |
  అన్యమ్ అస్మద్ రిరిషేః కం చిద్ అద్రివో రిరిక్షన్తం చిద్ అద్రివః || 1-129-10

  పాహి న ఇన్ద్ర సుష్టుత స్రిధో ऽవయాతా సదమ్ ఇద్ దుర్మతీనాం దేవః సన్ దుర్మతీనామ్ |
  హన్తా పాపస్య రక్షసస్ త్రాతా విప్రస్య మావతః |
  అధా హి త్వా జనితా జీజనద్ వసో రక్షోహణం త్వా జీజనద్ వసో || 1-129-11