ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 128

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 128)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం జాయత మనుషో ధరీమణి హోతా యజిష్ఠ ఉశిజామ్ అను వ్రతమ్ అగ్నిః స్వమ్ అను వ్రతమ్ |
  విశ్వశ్రుష్టిః సఖీయతే రయిర్ ఇవ శ్రవస్యతే |
  అదబ్ధో హోతా ని షదద్ ఇళస్ పదే పరివీత ఇళస్ పదే || 1-128-01

  తం యజ్ఞసాధమ్ అపి వాతయామస్య్ ఋతస్య పథా నమసా హవిష్మతా దేవతాతా హవిష్మతా |
  స న ఊర్జామ్ ఉపాభృత్య్ అయా కృపా న జూర్యతి |
  యమ్ మాతరిశ్వా మనవే పరావతో దేవమ్ భాః పరావతః || 1-128-02

  ఏవేన సద్యః పర్య్ ఏతి పార్థివమ్ ముహుర్గీ రేతో వృషభః కనిక్రదద్ దధద్ రేతః కనిక్రదత్ |
  శతం చక్షాణో అక్షభిర్ దేవో వనేషు తుర్వణిః |
  సదో దధాన ఉపరేషు సానుష్వ్ అగ్నిః పరేషు సానుషు || 1-128-03

  స సుక్రతుః పురోహితో దమే-దమే ऽగ్నిర్ యజ్ఞస్యాధ్వరస్య చేతతి క్రత్వా యజ్ఞస్య చేతతి |
  క్రత్వా వేధా ఇషూయతే విశ్వా జాతాని పస్పశే |
  యతో ఘృతశ్రీర్ అతిథిర్ అజాయత వహ్నిర్ వేధా అజాయత || 1-128-04

  క్రత్వా యద్ అస్య తవిషీషు పృఞ్చతే ऽగ్నేర్ అవేణ మరుతాం న భోజ్యే ऽశిరాయ న భోజ్యా |
  స హి ష్మా దానమ్ ఇన్వతి వసూనాం చ మజ్మనా |
  స నస్ త్రాసతే దురితాద్ అభిహ్రుతః శంసాద్ అఘాద్ అభిహ్రుతః || 1-128-05

  విశ్వో విహాయా అరతిర్ వసుర్ దధే హస్తే దక్షిణే తరణిర్ న శిశ్రథచ్ ఛ్రవస్యయా న శిశ్రథత్ |
  విశ్వస్మా ఇద్ ఇషుధ్యతే దేవత్రా హవ్యమ్ ఓహిషే |
  విశ్వస్మా ఇత్ సుకృతే వారమ్ ఋణ్వత్య్ అగ్నిర్ ద్వారా వ్య్ ఋణ్వతి || 1-128-06

  స మానుషే వృజనే శంతమో హితో ऽగ్నిర్ యజ్ఞేషు జేన్యో న విశ్పతిః ప్రియో యజ్ఞేషు విశ్పతిః |
  స హవ్యా మానుషాణామ్ ఇళా కృతాని పత్యతే |
  స నస్ త్రాసతే వరుణస్య ధూర్తేర్ మహో దేవస్య ధూర్తేః || 1-128-07

  అగ్నిం హోతారమ్ ఈళతే వసుధితిమ్ ప్రియం చేతిష్ఠమ్ అరతిం న్య్ ఏరిరే హవ్యవాహం న్య్ ఏరిరే |
  విశ్వాయుం విశ్వవేదసం హోతారం యజతం కవిమ్ |
  దేవాసో రణ్వమ్ అవసే వసూయవో గీర్భీ రణ్వం వసూయవః || 1-128-08