ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 127)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిం హోతారమ్ మన్యే దాస్వన్తం వసుం సూనుం సహసో జాతవేదసం విప్రం న జాతవేదసమ్ |
  య ఊర్ధ్వయా స్వధ్వరో దేవో దేవాచ్యా కృపా |
  ఘృతస్య విభ్రాష్టిమ్ అను వష్టి శోచిషాజుహ్వానస్య సర్పిషః || 1-127-01

  యజిష్ఠం త్వా యజమానా హువేమ జ్యేష్ఠమ్ అఙ్గిరసాం విప్ర మన్మభిర్ విప్రేభిః శుక్ర మన్మభిః |
  పరిజ్మానమ్ ఇవ ద్యాం హోతారం చర్షణీనామ్ |
  శోచిష్కేశం వృషణం యమ్ ఇమా విశః ప్రావన్తు జూతయే విశః || 1-127-02

  స హి పురూ చిద్ ఓజసా విరుక్మతా దీద్యానో భవతి ద్రుహంతరః పరశుర్ న ద్రుహంతరః |
  వీళు చిద్ యస్య సమృతౌ శ్రువద్ వనేవ యత్ స్థిరమ్ |
  నిఃషహమాణో యమతే నాయతే ధన్వాసహా నాయతే || 1-127-03

  దృళ్హా చిద్ అస్మా అను దుర్ యథా విదే తేజిష్ఠాభిర్ అరణిభిర్ దాష్ట్య్ అవసే ऽగ్నయే దాష్ట్య్ అవసే |
  ప్ర యః పురూణి గాహతే తక్షద్ వనేవ శోచిషా |
  స్థిరా చిద్ అన్నా ని రిణాత్య్ ఓజసా ని స్థిరాణి చిద్ ఓజసా || 1-127-04

  తమ్ అస్య పృక్షమ్ ఉపరాసు ధీమహి నక్తం యః సుదర్శతరో దివాతరాద్ అప్రాయుషే దివాతరాత్ |
  ఆద్ అస్యాయుర్ గ్రభణవద్ వీళు శర్మ న సూనవే |
  భక్తమ్ అభక్తమ్ అవో వ్యన్తో అజరా అగ్నయో వ్యన్తో అజరాః || 1-127-05

  స హి శర్ధో న మారుతం తువిష్వణిర్ అప్నస్వతీషూర్వరాస్వ్ ఇష్టనిర్ ఆర్తనాస్వ్ ఇష్టనిః |
  ఆదద్ ధవ్యాన్య్ ఆదదిర్ యజ్ఞస్య కేతుర్ అర్హణా |
  అధ స్మాస్య హర్షతో హృషీవతో విశ్వే జుషన్త పన్థాం|
  నరః శుభే న పన్థామ్ || 1-127-06

  ద్వితా యద్ ఈం కీస్తాసో అభిద్యవో నమస్యన్త ఉపవోచన్త భృగవో మథ్నన్తో దాశా భృగవః |
  అగ్నిర్ ఈశే వసూనాం శుచిర్ యో ధర్ణిర్ ఏషామ్ |
  ప్రియాఅపిధీవనిషీష్ట మేధిర ఆ వనిషీష్ట మేధిరః || 1-127-07

  విశ్వాసాం త్వా విశామ్ పతిం హవామహే సర్వాసాం సమానం దమ్పతిమ్ భుజే సత్యగిర్వాహసమ్ భుజే |
  అతిథిమ్ మానుషాణామ్ పితుర్ న యస్యాసయా |
  అమీ చ విశ్వే అమృతాస ఆ వయో హవ్యా దేవేష్వ్ ఆ వయః || 1-127-08


  త్వమ్ అగ్నే సహసా సహన్తమః శుష్మిన్తమో జాయసే దేవతాతయే రయిర్ న దేవతాతయే |
  శుష్మిన్తమో హి తే మదో ద్యుమ్నిన్తమ ఉత క్రతుః |
  అధ స్మా తే పరి చరన్త్య్ అజర శ్రుష్టీవానో నాజర || 1-127-09

  ప్ర వో మహే సహసా సహస్వత ఉషర్బుధే పశుషే నాగ్నయే స్తోమో బభూత్వ్ అగ్నయే |
  ప్రతి యద్ ఈం హవిష్మాన్ విశ్వాసు క్షాసు జోగువే |
  అగ్రే రేభో న జరత ఋషూణాం జూర్ణిర్ హోత ఋషూణామ్ || 1-127-10

  స నో నేదిష్ఠం దదృశాన ఆ భరాగ్నే దేవేభిః సచనాః సుచేతునా మహో రాయః సుచేతునా |
  మహి శవిష్ఠ నస్ కృధి సంచక్షే భుజే అస్యై |
  మహి స్తోతృభ్యో మఘవన్ సువీర్యమ్ మథీర్ ఉగ్రో న శవసా || 1-127-11