ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 126)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అమన్దాన్ స్తోమాన్ ప్ర భరే మనీషా సిన్ధావ్ అధి క్షియతో భావ్యస్య |
  యో మే సహస్రమ్ అమిమీత సవాన్ అతూర్తో రాజా శ్రవ ఇచ్ఛమానః || 1-126-01

  శతం రాజ్ఞో నాధమానస్య నిష్కాఞ్ ఛతమ్ అశ్వాన్ ప్రయతాన్ సద్య ఆదమ్ |
  శతం కక్షీవాఅసురస్య గోనాం దివి శ్రవో ऽజరమ్ ఆ తతాన || 1-126-02

  ఉప మా శ్యావాః స్వనయేన దత్తా వధూమన్తో దశ రథాసో అస్థుః |
  షష్టిః సహస్రమ్ అను గవ్యమ్ ఆగాత్ సనత్ కక్షీవాఅభిపిత్వే అహ్నామ్ || 1-126-03

  చత్వారింశద్ దశరథస్య శోణాః సహస్రస్యాగ్రే శ్రేణిం నయన్తి |
  మదచ్యుతః కృశనావతో అత్యాన్ కక్షీవన్త ఉద్ అమృక్షన్త పజ్రాః || 1-126-04

  పూర్వామ్ అను ప్రయతిమ్ ఆ దదే వస్ త్రీన్ యుక్తాఅష్టావ్ అరిధాయసో గాః |
  సుబన్ధవో యే విశ్యా ఇవ వ్రా అనస్వన్తః శ్రవ ఐషన్త పజ్రాః || 1-126-05

  ఆగధితా పరిగధితా యా కశీకేవ జఙ్గహే |
  దదాతి మహ్యం యాదురీ యాశూనామ్ భోజ్యా శతా || 1-126-06

  ఉపోప మే పరా మృశ మా మే దభ్రాణి మన్యథాః |
  సర్వాహమ్ అస్మి రోమశా గన్ధారీణామ్ ఇవావికా || 1-126-07