ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 125)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రాతా రత్నమ్ ప్రాతరిత్వా దధాతి తం చికిత్వాన్ ప్రతిగృహ్యా ని ధత్తే |
  తేన ప్రజాం వర్ధయమాన ఆయూ రాయస్ పోషేణ సచతే సువీరః || 1-125-01

  సుగుర్ అసత్ సుహిరణ్యః స్వశ్వో బృహద్ అస్మై వయ ఇన్ద్రో దధాతి |
  యస్ త్వాయన్తం వసునా ప్రాతరిత్వో ముక్షీజయేవ పదిమ్ ఉత్సినాతి || 1-125-02

  ఆయమ్ అద్య సుకృతమ్ ప్రాతర్ ఇచ్ఛన్న్ ఇష్టేః పుత్రం వసుమతా రథేన |
  అంశోః సుతమ్ పాయయ మత్సరస్య క్షయద్వీరం వర్ధయ సూనృతాభిః || 1-125-03

  ఉప క్షరన్తి సిన్ధవో మయోభువ ఈజానం చ యక్ష్యమాణం చ ధేనవః |
  పృణన్తం చ పపురిం చ శ్రవస్యవో ఘృతస్య ధారా ఉప యన్తి విశ్వతః || 1-125-04

  నాకస్య పృష్ఠే అధి తిష్ఠతి శ్రితో యః పృణాతి స హ దేవేషు గచ్ఛతి |
  తస్మా ఆపో ఘృతమ్ అర్షన్తి సిన్ధవస్ తస్మా ఇయం దక్షిణా పిన్వతే సదా || 1-125-05

  దక్షిణావతామ్ ఇద్ ఇమాని చిత్రా దక్షిణావతాం దివి సూర్యాసః |
  దక్షిణావన్తో అమృతమ్ భజన్తే దక్షిణావన్తః ప్ర తిరన్త ఆయుః || 1-125-06

  మా పృణన్తో దురితమ్ ఏన ఆరన్ మా జారిషుః సూరయః సువ్రతాసః |
  అన్యస్ తేషామ్ పరిధిర్ అస్తు కశ్ చిద్ అపృణన్తమ్ అభి సం యన్తు శోకాః || 1-125-07