ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 124)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉషా ఉచ్ఛన్తీ సమిధానే అగ్నా ఉద్యన్ సూర్య ఉర్వియా జ్యోతిర్ అశ్రేత్ |
  దేవో నో అత్ర సవితా న్వ్ అర్థమ్ ప్రాసావీద్ ద్విపత్ ప్ర చతుష్పద్ ఇత్యై || 1-124-01

  అమినతీ దైవ్యాని వ్రతాని ప్రమినతీ మనుష్యా యుగాని |
  ఈయుషీణామ్ ఉపమా శశ్వతీనామ్ ఆయతీనామ్ ప్రథమోషా వ్య్ అద్యౌత్ || 1-124-02

  ఏషా దివో దుహితా ప్రత్య్ అదర్శి జ్యోతిర్ వసానా సమనా పురస్తాత్ |
  ఋతస్య పన్థామ్ అన్వ్ ఏతి సాధు ప్రజానతీవ న దిశో మినాతి || 1-124-03

  ఉపో అదర్శి శున్ధ్యువో న వక్షో నోధా ఇవావిర్ అకృత ప్రియాణి |
  అద్మసన్ న ససతో బోధయన్తీ శశ్వత్తమాగాత్ పునర్ ఏయుషీణామ్ || 1-124-04

  పూర్వే అర్ధే రజసో అప్త్యస్య గవాం జనిత్ర్య్ అకృత ప్ర కేతుమ్ |
  వ్య్ ఉ ప్రథతే వితరం వరీయ ఓభా పృణన్తీ పిత్రోర్ ఉపస్థా || 1-124-05

  ఏవేద్ ఏషా పురుతమా దృశే కం నాజామిం న పరి వృణక్తి జామిమ్ |
  అరేపసా తన్వా శాశదానా నార్భాద్ ఈషతే న మహో విభాతీ || 1-124-06

  అభ్రాతేవ పుంస ఏతి ప్రతీచీ గర్తారుగ్ ఇవ సనయే ధనానామ్ |
  జాయేవ పత్య ఉశతీ సువాసా ఉషా హస్రేవ ని రిణీతే అప్సః || 1-124-07

  స్వసా స్వస్రే జ్యాయస్యై యోనిమ్ ఆరైగ్ అపైత్య్ అస్యాః ప్రతిచక్ష్యేవ |
  వ్యుచ్ఛన్తీ రశ్మిభిః సూర్యస్యాఞ్జ్య్ అఙ్క్తే సమనగా ఇవ వ్రాః || 1-124-08

  ఆసామ్ పూర్వాసామ్ అహసు స్వసౄణామ్ అపరా పూర్వామ్ అభ్య్ ఏతి పశ్చాత్ |
  తాః ప్రత్నవన్ నవ్యసీర్ నూనమ్ అస్మే రేవద్ ఉచ్ఛన్తు సుదినా ఉషాసః || 1-124-09

  ప్ర బోధయోషః పృణతో మఘోన్య్ అబుధ్యమానాః పణయః ససన్తు |
  రేవద్ ఉచ్ఛ మఘవద్భ్యో మఘోని రేవత్ స్తోత్రే సూనృతే జారయన్తీ || 1-124-10

  అవేయమ్ అశ్వైద్ యువతిః పురస్తాద్ యుఙ్క్తే గవామ్ అరుణానామ్ అనీకమ్ |
  వి నూనమ్ ఉచ్ఛాద్ అసతి ప్ర కేతుర్ గృహం-గృహమ్ ఉప తిష్ఠాతే అగ్నిః || 1-124-11

  ఉత్ తే వయశ్ చిద్ వసతేర్ అపప్తన్ నరశ్ చ యే పితుభాజో వ్యుష్టౌ |
  అమా సతే వహసి భూరి వామమ్ ఉషో దేవి దాశుషే మర్త్యాయ || 1-124-12

  అస్తోఢ్వం స్తోమ్యా బ్రహ్మణా మే ऽవీవృధధ్వమ్ ఉశతీర్ ఉషాసః |
  యుష్మాకం దేవీర్ అవసా సనేమ సహస్రిణం చ శతినం చ వాజమ్ || 1-124-13