ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 123)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పృథూ రథో దక్షిణాయా అయోజ్య్ ఐనం దేవాసో అమృతాసో అస్థుః |
  కృష్ణాద్ ఉద్ అస్థాద్ అర్యా విహాయాశ్ చికిత్సన్తీ మానుషాయ క్షయాయ || 1-123-01

  పూర్వా విశ్వస్మాద్ భువనాద్ అబోధి జయన్తీ వాజమ్ బృహతీ సనుత్రీ |
  ఉచ్చా వ్య్ అఖ్యద్ యువతిః పునర్భూర్ ఓషా అగన్ ప్రథమా పూర్వహూతౌ || 1-123-02

  యద్ అద్య భాగం విభజాసి నృభ్య ఉషో దేవి మర్త్యత్రా సుజాతే |
  దేవో నో అత్ర సవితా దమూనా అనాగసో వోచతి సూర్యాయ || 1-123-03

  గృహం-గృహమ్ అహనా యాత్య్ అచ్ఛా దివే-దివే అధి నామా దధానా |
  సిషాసన్తీ ద్యోతనా శశ్వద్ ఆగాద్ అగ్రమ్-అగ్రమ్ ఇద్ భజతే వసూనామ్ || 1-123-04

  భగస్య స్వసా వరుణస్య జామిర్ ఉషః సూనృతే ప్రథమా జరస్వ |
  పశ్చా స దఘ్యా యో అఘస్య ధాతా జయేమ తం దక్షిణయా రథేన || 1-123-05

  ఉద్ ఈరతాం సూనృతా ఉత్ పురంధీర్ ఉద్ అగ్నయః శుశుచానాసో అస్థుః |
  స్పార్హా వసూని తమసాపగూళ్హావిష్ కృణ్వన్త్య్ ఉషసో విభాతీః || 1-123-06

  అపాన్యద్ ఏత్య్ అభ్య్ అన్యద్ ఏతి విషురూపే అహనీ సం చరేతే |
  పరిక్షితోస్ తమో అన్యా గుహాకర్ అద్యౌద్ ఉషాః శోశుచతా రథేన || 1-123-07

  సదృశీర్ అద్య సదృశీర్ ఇద్ ఉ శ్వో దీర్ఘం సచన్తే వరుణస్య ధామ |
  అనవద్యాస్ త్రింశతం యోజనాన్య్ ఏకైకా క్రతుమ్ పరి యన్తి సద్యః || 1-123-08

  జానత్య్ అహ్నః ప్రథమస్య నామ శుక్రా కృష్ణాద్ అజనిష్ట శ్వితీచీ |
  ఋతస్య యోషా న మినాతి ధామాహర్-అహర్ నిష్కృతమ్ ఆచరన్తీ || 1-123-09

  కన్యేవ తన్వా శాశదానాఏషి దేవి దేవమ్ ఇయక్షమాణమ్ |
  సంస్మయమానా యువతిః పురస్తాద్ ఆవిర్ వక్షాంసి కృణుషే విభాతీ || 1-123-10

  సుసంకాశా మాతృమృష్టేవ యోషావిస్ తన్వం కృణుషే దృశే కమ్ |
  భద్రా త్వమ్ ఉషో వితరం వ్య్ ఉచ్ఛ న తత్ తే అన్యా ఉషసో నశన్త || 1-123-11

  అశ్వావతీర్ గోమతీర్ విశ్వవారా యతమానా రశ్మిభిః సూర్యస్య |
  పరా చ యన్తి పునర్ ఆ చ యన్తి భద్రా నామ వహమానా ఉషాసః || 1-123-12

  ఋతస్య రశ్మిమ్ అనుయచ్ఛమానా భద్రమ్-భద్రం క్రతుమ్ అస్మాసు ధేహి |
  ఉషో నో అద్య సుహవా వ్య్ ఉచ్ఛాస్మాసు రాయో మఘవత్సు చ స్యుః || 1-123-13