ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 122

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 122)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వః పాన్తం రఘుమన్యవో ऽన్ధో యజ్ఞం రుద్రాయ మీళ్హుషే భరధ్వమ్ |
  దివో అస్తోష్య్ అసురస్య వీరైర్ ఇషుధ్యేవ మరుతో రోదస్యోః || 1-122-01

  పత్నీవ పూర్వహూతిం వావృధధ్యా ఉషాసానక్తా పురుధా విదానే |
  స్తరీర్ నాత్కం వ్యుతం వసానా సూర్యస్య శ్రియా సుదృశీ హిరణ్యైః || 1-122-02

  మమత్తు నః పరిజ్మా వసర్హా మమత్తు వాతో అపాం వృషణ్వాన్ |
  శిశీతమ్ ఇన్ద్రాపర్వతా యువం నస్ తన్ నో విశ్వే వరివస్యన్తు దేవాః || 1-122-03

  ఉత త్యా మే యశసా శ్వేతనాయై వ్యన్తా పాన్తౌశిజో హువధ్యై |
  ప్ర వో నపాతమ్ అపాం కృణుధ్వమ్ ప్ర మాతరా రాస్పినస్యాయోః || 1-122-04

  ఆ వో రువణ్యుమ్ ఔశిజో హువధ్యై ఘోషేవ శంసమ్ అర్జునస్య నంశే |
  ప్ర వః పూష్ణే దావన ఆఅచ్ఛా వోచేయ వసుతాతిమ్ అగ్నేః || 1-122-05

  శ్రుతమ్ మే మిత్రావరుణా హవేమోత శ్రుతం సదనే విశ్వతః సీమ్ |
  శ్రోతు నః శ్రోతురాతిః సుశ్రోతుః సుక్షేత్రా సిన్ధుర్ అద్భిః || 1-122-06

  స్తుషే సా వాం వరుణ మిత్ర రాతిర్ గవాం శతా పృక్షయామేషు పజ్రే |
  శ్రుతరథే ప్రియరథే దధానాః సద్యః పుష్టిం నిరున్ధానాసో అగ్మన్ || 1-122-07

  అస్య స్తుషే మహిమఘస్య రాధః సచా సనేమ నహుషః సువీరాః |
  జనో యః పజ్రేభ్యో వాజినీవాన్ అశ్వావతో రథినో మహ్యం సూరిః || 1-122-08

  జనో యో మిత్రావరుణావ్ అభిధ్రుగ్ అపో న వాం సునోత్య్ అక్ష్ణయాధ్రుక్ |
  స్వయం స యక్ష్మం హృదయే ని ధత్త ఆప యద్ ఈం హోత్రాభిర్ ఋతావా || 1-122-09

  స వ్రాధతో నహుషో దంసుజూతః శర్ధస్తరో నరాం గూర్తశ్రవాః |
  విసృష్టరాతిర్ యాతి బాళ్హసృత్వా విశ్వాసు పృత్సు సదమ్ ఇచ్ ఛూరః || 1-122-10

  అధ గ్మన్తా నహుషో హవం సూరేః శ్రోతా రాజానో అమృతస్య మన్ద్రాః |
  నభోజువో యన్ నిరవస్య రాధః ప్రశస్తయే మహినా రథవతే || 1-122-11

  ఏతం శర్ధం ధామ యస్య సూరేర్ ఇత్య్ అవోచన్ దశతయస్య నంశే |
  ద్యుమ్నాని యేషు వసుతాతీ రారన్ విశ్వే సన్వన్తు ప్రభృథేషు వాజమ్ || 1-122-12

  మన్దామహే దశతయస్య ధాసేర్ ద్విర్ యత్ పఞ్చ బిభ్రతో యన్త్య్ అన్నా |
  కిమ్ ఇష్టాశ్వ ఇష్టరశ్మిర్ ఏత ఈశానాసస్ తరుష ఋఞ్జతే నౄన్ || 1-122-13

  హిరణ్యకర్ణమ్ మణిగ్రీవమ్ అర్ణస్ తన్ నో విశ్వే వరివస్యన్తు దేవాః |
  అర్యో గిరః సద్య ఆ జగ్ముషీర్ ఓస్రాశ్ చాకన్తూభయేష్వ్ అస్మే || 1-122-14

  చత్వారో మా మశర్శారస్య శిశ్వస్ త్రయో రాజ్ఞ ఆయవసస్య జిష్ణోః |
  రథో వామ్ మిత్రావరుణా దీర్ఘాప్సాః స్యూమగభస్తిః సూరో నాద్యౌత్ || 1-122-15