ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 121)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కద్ ఇత్థా నౄపాత్రం దేవయతాం శ్రవద్ గిరో అఙ్గిరసాం తురణ్యన్ |
  ప్ర యద్ ఆనడ్ విశ ఆ హర్మ్యస్యోరు క్రంసతే అధ్వరే యజత్రః || 1-121-01

  స్తమ్భీద్ ధ ద్యాం స ధరుణమ్ ప్రుషాయద్ ఋభుర్ వాజాయ ద్రవిణం నరో గోః |
  అను స్వజామ్ మహిషశ్ చక్షత వ్రామ్ మేనామ్ అశ్వస్య పరి మాతరం గోః || 1-121-02

  నక్షద్ ధవమ్ అరుణీః పూర్వ్యం రాట్ తురో విశామ్ అఙ్గిరసామ్ అను ద్యూన్ |
  తక్షద్ వజ్రం నియుతం తస్తమ్భద్ ద్యాం చతుష్పదే నర్యాయ ద్విపాదే || 1-121-03

  అస్య మదే స్వర్యం దా ఋతాయాపీవృతమ్ ఉస్రియాణామ్ అనీకమ్ |
  యద్ ధ ప్రసర్గే త్రికకుం నివర్తద్ అప ద్రుహో మానుషస్య దురో వః || 1-121-04

  తుభ్యమ్ పయో యత్ పితరావ్ అనీతాం రాధః సురేతస్ తురణే భురణ్యూ |
  శుచి యత్ తే రేక్ణ ఆయజన్త సబర్దుఘాయాః పయ ఉస్రియాయాః || 1-121-05

  అధ ప్ర జజ్ఞే తరణిర్ మమత్తు ప్ర రోచ్య్ అస్యా ఉషసో న సూరః |
  ఇన్దుర్ యేభిర్ ఆష్ట స్వేదుహవ్యైః స్రువేణ సిఞ్చఞ్ జరణాభి ధామ || 1-121-06

  స్విధ్మా యద్ వనధితిర్ అపస్యాత్ సూరో అధ్వరే పరి రోధనా గోః |
  యద్ ధ ప్రభాసి కృత్వ్యాఅను ద్యూన్ అనర్విశే పశ్విషే తురాయ || 1-121-07

  అష్టా మహో దివ ఆదో హరీ ఇహ ద్యుమ్నాసాహమ్ అభి యోధాన ఉత్సమ్ |
  హరిం యత్ తే మన్దినం దుక్షన్ వృధే గోరభసమ్ అద్రిభిర్ వాతాప్యమ్ || 1-121-08

  త్వమ్ ఆయసమ్ ప్రతి వర్తయో గోర్ దివో అశ్మానమ్ ఉపనీతమ్ ఋభ్వా |
  కుత్సాయ యత్ర పురుహూత వన్వఞ్ ఛుష్ణమ్ అనన్తైః పరియాసి వధైః || 1-121-09

  పురా యత్ సూరస్ తమసో అపీతేస్ తమ్ అద్రివః ఫలిగం హేతిమ్ అస్య |
  శుష్ణస్య చిత్ పరిహితం యద్ ఓజో దివస్ పరి సుగ్రథితం తద్ ఆదః || 1-121-10

  అను త్వా మహీ పాజసీ అచక్రే ద్యావాక్షామా మదతామ్ ఇన్ద్ర కర్మన్ |
  త్వం వృత్రమ్ ఆశయానం సిరాసు మహో వజ్రేణ సిష్వపో వరాహుమ్ || 1-121-11

  త్వమ్ ఇన్ద్ర నర్యో యాఅవో నౄన్ తిష్ఠా వాతస్య సుయుజో వహిష్ఠాన్ |
  యం తే కావ్య ఉశనా మన్దినం దాద్ వృత్రహణమ్ పార్యం తతక్ష వజ్రమ్ || 1-121-12

  త్వం సూరో హరితో రామయో నౄన్ భరచ్ చక్రమ్ ఏతశో నాయమ్ ఇన్ద్ర |
  ప్రాస్య పారం నవతిం నావ్యానామ్ అపి కర్తమ్ అవర్తయో ऽయజ్యూన్ || 1-121-13

  త్వం నో అస్యా ఇన్ద్ర దుర్హణాయాః పాహి వజ్రివో దురితాద్ అభీకే |
  ప్ర నో వాజాన్ రథ్యో అశ్వబుధ్యాన్ ఇషే యన్ధి శ్రవసే సూనృతాయై || 1-121-14

  మా సా తే అస్మత్ సుమతిర్ వి దసద్ వాజప్రమహః సమ్ ఇషో వరన్త |
  ఆ నో భజ మఘవన్ గోష్వ్ అర్యో మంహిష్ఠాస్ తే సధమాదః స్యామ || 1-121-15