ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 120)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కా రాధద్ ధోత్రాశ్వినా వాం కో వాం జోష ఉభయోః |
  కథా విధాత్య్ అప్రచేతాః || 1-120-01

  విద్వాంసావ్ ఇద్ దురః పృచ్ఛేద్ అవిద్వాన్ ఇత్థాపరో అచేతాః |
  నూ చిన్ ను మర్తే అక్రౌ || 1-120-02

  తా విద్వాంసా హవామహే వాం తా నో విద్వాంసా మన్మ వోచేతమ్ అద్య |
  ప్రార్చద్ దయమానో యువాకుః || 1-120-03

  వి పృచ్ఛామి పాక్యా న దేవాన్ వషట్కృతస్యాద్భుతస్య దస్రా |
  పాతం చ సహ్యసో యువం చ రభ్యసో నః || 1-120-04

  ప్ర యా ఘోషే భృగవాణే న శోభే యయా వాచా యజతి పజ్రియో వామ్ |
  ప్రైషయుర్ న విద్వాన్ || 1-120-05

  శ్రుతం గాయత్రం తకవానస్యాహం చిద్ ధి రిరేభాశ్వినా వామ్ |
  ఆక్షీ శుభస్ పతీ దన్ || 1-120-06

  యువం హ్య్ ఆస్తమ్ మహో రన్ యువం వా యన్ నిరతతంసతమ్ |
  తా నో వసూ సుగోపా స్యాతమ్ పాతం నో వృకాద్ అఘాయోః || 1-120-07

  మా కస్మై ధాతమ్ అభ్య్ అమిత్రిణే నో మాకుత్రా నో గృహేభ్యో ధేనవో గుః |
  స్తనాభుజో అశిశ్వీః || 1-120-08

  దుహీయన్ మిత్రధితయే యువాకు రాయే చ నో మిమీతం వాజవత్యై |
  ఇషే చ నో మిమీతం ధేనుమత్యై || 1-120-09

  అశ్వినోర్ అసనం రథమ్ అనశ్వం వాజినీవతోః |
  తేనాహమ్ భూరి చాకన || 1-120-10

  అయం సమహ మా తనూహ్యాతే జనాఅను |
  సోమపేయం సుఖో రథః || 1-120-11

  అధ స్వప్నస్య నిర్ విదే ऽభుఞ్జతశ్ చ రేవతః |
  ఉభా తా బస్రి నశ్యతః || 1-120-12