ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 119)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ వాం రథమ్ పురుమాయమ్ మనోజువం జీరాశ్వం యజ్ఞియం జీవసే హువే |
  సహస్రకేతుం వనినం శతద్వసుం శ్రుష్టీవానం వరివోధామ్ అభి ప్రయః || 1-119-01

  ఊర్ధ్వా ధీతిః ప్రత్య్ అస్య ప్రయామన్య్ అధాయి శస్మన్ సమ్ అయన్త ఆ దిశః |
  స్వదామి ఘర్మమ్ ప్రతి యన్త్య్ ఊతయ ఆ వామ్ ఊర్జానీ రథమ్ అశ్వినారుహత్ || 1-119-02

  సం యన్ మిథః పస్పృధానాసో అగ్మత శుభే మఖా అమితా జాయవో రణే |
  యువోర్ అహ ప్రవణే చేకితే రథో యద్ అశ్వినా వహథః సూరిమ్ ఆ వరమ్ || 1-119-03

  యువమ్ భుజ్యుమ్ భురమాణం విభిర్ గతం స్వయుక్తిభిర్ నివహన్తా పితృభ్య ఆ |
  యాసిష్టం వర్తిర్ వృషణా విజేన్యం దివోదాసాయ మహి చేతి వామ్ అవః || 1-119-04

  యువోర్ అశ్వినా వపుషే యువాయుజం రథం వాణీ యేమతుర్ అస్య శర్ధ్యమ్ |
  ఆ వామ్ పతిత్వం సఖ్యాయ జగ్ముషీ యోషావృణీత జేన్యా యువామ్ పతీ || 1-119-05

  యువం రేభమ్ పరిషూతేర్ ఉరుష్యథో హిమేన ఘర్మమ్ పరితప్తమ్ అత్రయే |
  యువం శయోర్ అవసమ్ పిప్యథుర్ గవి ప్ర దీర్ఘేణ వన్దనస్ తార్య్ ఆయుషా || 1-119-06

  యువం వన్దనం నిరృతం జరణ్యయా రథం న దస్రా కరణా సమ్ ఇన్వథః |
  క్షేత్రాద్ ఆ విప్రం జనథో విపన్యయా ప్ర వామ్ అత్ర విధతే దంసనా భువత్ || 1-119-07

  అగచ్ఛతం కృపమాణమ్ పరావతి పితుః స్వస్య త్యజసా నిబాధితమ్ |
  స్వర్వతీర్ ఇత ఊతీర్ యువోర్ అహ చిత్రా అభీకే అభవన్న్ అభిష్టయః || 1-119-08

  ఉత స్యా వామ్ మధుమన్ మక్షికారపన్ మదే సోమస్యౌశిజో హువన్యతి |
  యువం దధీచో మన ఆ వివాసథో ऽథా శిరః ప్రతి వామ్ అశ్వ్యం వదత్ || 1-119-09

  యువమ్ పేదవే పురువారమ్ అశ్వినా స్పృధాం శ్వేతం తరుతారం దువస్యథః |
  శర్యైర్ అభిద్యుమ్ పృతనాసు దుష్టరం చర్కృత్యమ్ ఇన్ద్రమ్ ఇవ చర్షణీసహమ్ || 1-119-10