ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 118)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ వాం రథో అశ్వినా శ్యేనపత్వా సుమృళీకః స్వవాయాత్వ్ అర్వాఙ్ |
  యో మర్త్యస్య మనసో జవీయాన్ త్రివన్ధురో వృషణా వాతరంహాః || 1-118-01

  త్రివన్ధురేణ త్రివృతా రథేన త్రిచక్రేణ సువృతా యాతమ్ అర్వాక్ |
  పిన్వతం గా జిన్వతమ్ అర్వతో నో వర్ధయతమ్ అశ్వినా వీరమ్ అస్మే || 1-118-02

  ప్రవద్యామనా సువృతా రథేన దస్రావ్ ఇమం శృణుతం శ్లోకమ్ అద్రేః |
  కిమ్ అఙ్గ వామ్ ప్రత్య్ అవర్తిం గమిష్ఠాహుర్ విప్రాసో అశ్వినా పురాజాః || 1-118-03

  ఆ వాం శ్యేనాసో అశ్వినా వహన్తు రథే యుక్తాస ఆశవః పతంగాః |
  యే అప్తురో దివ్యాసో న గృధ్రా అభి ప్రయో నాసత్యా వహన్తి || 1-118-04

  ఆ వాం రథం యువతిస్ తిష్ఠద్ అత్ర జుష్ట్వీ నరా దుహితా సూర్యస్య |
  పరి వామ్ అశ్వా వపుషః పతంగా వయో వహన్త్వ్ అరుషా అభీకే || 1-118-05

  ఉద్ వన్దనమ్ ఐరతం దంసనాభిర్ ఉద్ రేభం దస్రా వృషణా శచీభిః |
  నిష్ టౌగ్ర్యమ్ పారయథః సముద్రాత్ పునశ్ చ్యవానం చక్రథుర్ యువానమ్ || 1-118-06

  యువమ్ అత్రయే ऽవనీతాయ తప్తమ్ ఊర్జమ్ ఓమానమ్ అశ్వినావ్ అధత్తమ్ |
  యువం కణ్వాయాపిరిప్తాయ చక్షుః ప్రత్య్ అధత్తం సుష్టుతిం జుజుషాణా || 1-118-07

  యువం ధేనుం శయవే నాధితాయాపిన్వతమ్ అశ్వినా పూర్వ్యాయ |
  అముఞ్చతం వర్తికామ్ అంహసో నిః ప్రతి జఙ్ఘాం విశ్పలాయా అధత్తమ్ || 1-118-08

  యువం శ్వేతమ్ పేదవ ఇన్ద్రజూతమ్ అహిహనమ్ అశ్వినాదత్తమ్ అశ్వమ్ |
  జోహూత్రమ్ అర్యో అభిభూతిమ్ ఉగ్రం సహస్రసాం వృషణం వీడ్వఙ్గమ్ || 1-118-09

  తా వాం నరా స్వ్ అవసే సుజాతా హవామహే అశ్వినా నాధమానాః |
  ఆ న ఉప వసుమతా రథేన గిరో జుషాణా సువితాయ యాతమ్ || 1-118-10

  ఆ శ్యేనస్య జవసా నూతనేనాస్మే యాతం నాసత్యా సజోషాః |
  హవే హి వామ్ అశ్వినా రాతహవ్యః శశ్వత్తమాయా ఉషసో వ్యుష్టౌ || 1-118-11